พรรคแรงงาน (ประเทศไทย)

(เปลี่ยนทางจาก พรรคแรงงานประชาธิปไตย)

พรรคแรงงาน หรือ พรรคแรงงานประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 มีนายเชื้อ กาฬแก้ว เป็นหัวหน้าพรรค และจดทะเบียนขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2525 โดยมี นายเสรี สุชาตะประคัลภ์ เป็นหัวหน้าพรรคทั้ง 2 ครั้ง

พรรคแรงงาน
หัวหน้าเสรี สุชาตะประคัลภ์
เลขาธิการสอาด ปิยวรรณ
ก่อตั้ง23 ธันวาคม พ.ศ. 2511
ยุบ17 เมษายน พ.ศ. 2532 (20 ปี 116 วัน)
ที่ทำการ๔๖/๗-๑๔ ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคแรงงาน จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2511[1] โดยมีนายเชื้อ กาฬแก้ว เป็นหัวหน้าพรรค และมีนายวีระ ถนอมเลี้ยง เป็นเลขาธิการพรรค และยุบพรรคในปี พ.ศ. 2514

พรรคแรงงาน จดทะเบียนจัดตั้งพรรคตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ ๒๔/๒๕๑๗ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีนาย เสรี สุชาตะประคัลภ์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย สอาด ปิยวรรณ เป็นเลขาธิการพรรค [2]

ในการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้งคือเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 พรรคแรงงานได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งโดยทั้ง 2 ครั้งมี ส.ส. จากพรรคแรงงานเข้าสภาเพียงคนเดียว[3] คือ นายสอาด ปิยวรรณ ส.ส.ลำปาง เลขาธิการพรรค

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง [4] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว [5] ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ในชื่อพรรคแรงงานประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2525 [6] ต่อมาได้ถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532 [7]

พรรคแรงงานประชาธิปไตยแก้ไข

พรรคแรงงานประชาธิปไตย จดทะเบียนจัดตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ในชื่อพรรคแรงงานประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2525 [8] มีนายเสรี สุชาตะประคัลภ์ เป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง

ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2529 ได้มีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเป็น ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร[9] และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 พรรคแรงงานประชาธิปไตย ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 1 ที่นั่ง คือ พันเอก สมคิด ศรีสังคม จากจังหวัดอุดรธานี และนับเป็น ส.ส.เพียงคนเดียวของพรรค

พรรคแรงงานประชาธิปไตย ถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532 [10]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงาน)
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงาน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอน ๑๙๓ ง พิเศษ หน้า ๒๙๐ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๘
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-19.
  4. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  5. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
  6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานประชาธิปไตย)
  7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
  8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานประชาธิปไตย)
  9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคแรงงานประชาธิปไตย ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 (ให้นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร เป็นหัวหน้าพรรค แทนนายเสรี สุชาตะประคัลภ์)
  10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔