สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์

แก้

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดยะลามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายสง่า สายศิลป์[2]

เขตเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกาบัง, อำเภอรามัน, อำเภอยะหา (ยกเว้นตำบลปะแต) และอำเภอเมืองยะลา (เฉพาะตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเบตง, อำเภอธารโต, อำเภอบันนังสตา, อำเภอยะหา (เฉพาะตำบลปะแต) และกิ่งอำเภอกรงปินัง
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกาบัง, อำเภอรามัน, อำเภอยะหา (ยกเว้นตำบลปะแต) และอำเภอเมืองยะลา (เฉพาะตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเบตง, อำเภอธารโต, อำเภอบันนังสตา, อำเภอกรงปินัง และอำเภอยะหา (เฉพาะตำบลปะแต)
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกาบัง, อำเภอรามัน, อำเภอยะหา (ยกเว้นตำบลปะแต) และอำเภอเมืองยะลา (เฉพาะตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเบตง, อำเภอธารโต, อำเภอบันนังสตา, อำเภอกรงปินัง และอำเภอยะหา (เฉพาะตำบลปะแต)
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี) และอำเภอยะหา (เฉพาะตำบลตาชี ตำบลยะหา และตำบลบาโงยซิแน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอรามัน, อำเภอกาบัง, อำเภอเมืองยะลา (เฉพาะตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี) และอำเภอยะหา (ยกเว้นตำบลตาชี ตำบลยะหา และตำบลบาโงยซิแน)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกรงปินัง, อำเภอบันนังสตา, อำเภอธารโต และอำเภอเบตง
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายสง่า สายศิลป์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายแวและ เบญอาบัชร์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายวิไล เบญจลักษณ์
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประสาท ไชยะโท
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายสาลี กูลณรงค์
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายประสาท ไชยะโท

ชุดที่ 8–12; พ.ศ. 2500–2519

แก้
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายประสาท ไชยะโท
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายประสาท ไชยะโท
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายอุสมาน อุเซ็ง

ชุดที่ 13–18; พ.ศ. 2518–2535

แก้
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายเฉลิม เบ็ญหาวัน นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายไพโรจน์ เฉลียวศักดิ์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายไพศาล ยิ่งสมาน
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539

แก้
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง นายไพศาล ยิ่งสมาน

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
2 นายไพศาล ยิ่งสมาน นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
3 นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง นายณรงค์ ดูดิง

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
นายซูการ์โน มะทา

ชุดที่ 24–26; พ.ศ. 2554–2566

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชารัฐ
      พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2561)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ นายอับดุลการิม เด็งระกีนา นายณรงค์ ดูดิง
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ นายซูการ์โน มะทา นายอับดุลอายี สาแม็ง
ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566 นายสุไลมาน บือแนปีแน

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้