สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 5 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดมหาสารคามมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ พระยาสารคามคณาภิบาล (อนงค์ พยัคฆันตร์) และ นายทองม้วน อัตถากร[2]

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอตลาด, อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอโคกพระ และอำเภอกมลาไสย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยางตลาด, อำเภอหลุม, อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอกุฉินารายณ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบรบือ, อำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอวาปีปทุม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบรบือ, อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอยางตลาด และ อำเภอกมลาไสย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกาฬสินธุ์, อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอกุฉินารายณ์
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอวาปีปทุม และ กิ่งอำเภอนาดูน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเชียงยืน
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอวาปีปทุม และ กิ่งอำเภอนาดูน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และ กิ่งอำเภอแกดำ
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาดูน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และ กิ่งอำเภอแกดำ
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และ กิ่งอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอนาดูน
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอนาดูน
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูน และ กิ่งอำเภอยางสีสุราช
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูน, กิ่งอำเภอยางสีสุราช และ กิ่งอำเภอกุดรัง
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูน, อำเภอยางสีสุราช และ กิ่งอำเภอกุดรัง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย (เฉพาะตำบลเขวาใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวาปีปทุม, อำเภอแกดำ และ อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูนและอำเภอยางสีสุราช
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ) และ อำเภอนาเชือก
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอโกสุมพิสัย และ กิ่งอำเภอกุดรัง
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอกันทรวิชัย (ยกเว้นตำบลเขวาใหญ่), อำเภอเชียงยืน และ กิ่งอำเภอชื่นชม
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน, อำเภอกุดรัง และอำเภอชื่นชม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวาปีปทุม, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูน, อำเภอแกดำ และอำเภอยางสีสุราช
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม (ยกเว้นตำบลลาดพัฒนาและตำบลท่าสองคอน), อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลบ่อใหญ่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง และตำบลยาง) และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวาปีปทุมและอำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลบ่อใหญ่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง และตำบลยาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอยางสีสุราช, อำเภอนาดูน และอำเภอนาเชือก (เฉพาะตำบลหนองโพธิ์ ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองกุง ตำบลหนองเม็ก และตำบลนาเชือก)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลหนองโพธิ์ ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองกุง ตำบลหนองเม็ก และตำบลนาเชือก), อำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเมืองมหาสารคาม (เฉพาะตำบลลาดพัฒนาและตำบลท่าสองคอน), อำเภอเชียงยืน, อำเภอชื่นชม และอำเภอกันทรวิชัย
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอแกดำ และอำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลแก้งแก)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวาปีปทุมและอำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลหนองคูขาด ตำบลวังไชย ตำบลโนนราษี และตำบลโนนแดง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอยางสีสุราช, อำเภอนาดูน และอำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลหนองเรือ ตำบลสำโรง ตำบลหนองเม็ก ตำบลปอพาน และตำบลหนองแดง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุดรัง, อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลหนองคูขาด ตำบลวังไชย ตำบลโนนราษี และตำบลโนนแดง), อำเภอนาเชือก (เฉพาะตำบลหนองเรือ ตำบลสำโรง ตำบลหนองเม็ก ตำบลปอพาน และตำบลหนองแดง) และอำเภอโกสุมพิสัย (ยกเว้นตำบลแก้งแก ตำบลเลิงใต้ ตำบลแห่ใต้ ตำบลเขื่อน และตำบลหนองบัว)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอชื่นชม, อำเภอเชียงยืน, อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลเลิงใต้ ตำบลแห่ใต้ ตำบลเขื่อน และตำบลหนองบัว)
  5 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476แก้ไข

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[3]
พระยาสารคามคณาภิบาล (อนงค์ พยัคฆันตร์)
นายทองม้วน อัตถากร

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489แก้ไข

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 ขุนจรรยาวิเศษ (บุณยนิตย์ บุญเที่ยง) นายทองม้วน อัตถากร หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) นายจำลอง ดาวเรือง
2 นายทองดี ณ กาฬสินธุ์ นายกว้าง ทองทวี นายนาถ เงินทาบ
3 นายจำลอง ดาวเรือง นายบุญช่วย อัตถากร นายสิงห์โต พลวิจิตร
4 นายเอ็ด บุญไชย

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายฮวด ทองโรจน์
นายบุญช่วย อัตถากร
พ.ศ. 2492 นายนาถ เงินทาบ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495แก้ไข

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 หลวงบริหารชนบท (เสียชีวิต)
นายบุญช่วย อัตถากร (แทนหลวงบริหารฯ)
2 นายนาถ เงินทาบ
3 นายธรรมนูญ ภูมาศ

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคเศรษฐกร
      พรรคอิสระ
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายบุญคง บุญเพชร นายดิลก บุญเสริม
นายเกียรติ นาคะพงษ์ นายเกียรติ นาคะพงษ์
นายเรืองยศ ทองโรจน์ นายเกตุ วงศ์กาไสย

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512แก้ไข

      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายบุญช่วย อัตถากร
2 นายเกียรติ นาคะพงษ์
3 นายอายุทธ ฝ่ายคุณวงศ์
4 นายดิลก บุญเสริม

ชุดที่ 11–14; พ.ศ. 2518–2526แก้ไข

      พรรคกิจสังคม
      พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายอุดมพร ขอเพิ่มกลาง นายทวนทอง อิสระวงศ์ นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
นายสวาท ศิริโกมุท นายสำราญ วงษาจันทร์ นายสำราญ วงษาจันทร์ (เสียชีวิต) นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
นายทวนทอง อิสระวงศ์ (แทนนายสำราญ)
นายดิลก มะลิมาศ นางสมมุติ สัจจพงษ์ นายหัด ดาวเรือง (เสียชีวิต) นายทวิช กลิ่นประทุม
นายทวิช กลิ่นประทุม (แทนนายหัด)
2 นายอัมพล จันทรเจริญ นายผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์
นายยุทธพล ศรีมุงคุณ นายกริช กงเพชร นายปรุงศักดิ์ ไชยหาญ (เสียชีวิต) นายกริช กงเพชร
นายผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ (แทนนายปรุงศักดิ์)

ชุดที่ 15–20; พ.ศ. 2529–2539แก้ไข

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคมวลชนพรรคกิจสังคม
      พรรคเอกภาพ
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายอัมพล จันทรเจริญ นายสุชาติ ศรีสังข์ นายสุชาติ ศรีสังข์
นายประวัติ ทองสมบูรณ์ นายพยุง ช่ำชอง นายประวัติ ทองสมบูรณ์ นายมาโนช เชาวรัตน์
นายกริช กงเพชร นายมาโนช เชาวรัตน์ นายกริช กงเพชร
2 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร นายอำนวย ปะติเส นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง นายสมมาศ เฮงสวัสดิ์ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง นายสมมาศ เฮงสวัสดิ์ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง นางมยุรา อุรเคนทร์
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ นายอำนวย ปะติเส นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21[4] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[5] พ.ศ. 2548
1 นายทองหล่อ พลโคตร
2 นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์   นายสุชาติ ศรีสังข์
นายสุชาติ ศรีสังข์
(แทนนายไชยวัฒน์)
3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
4 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท
6 นายกริช กงเพชร
(   / เลือกตั้งใหม่)
นายกริช กงเพชร

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23[6] พ.ศ. 2550
1 นายสุทิน คลังแสง
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายขจิตร ชัยนิคม
(แทนนายสุทิน /   )
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
(แทนนายขจิตร)
นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล
2 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
2 นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์ นายไชยวัฒนา ติณรัตน์
3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท นายสุทิน คลังแสง

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์
  3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1
  4. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 เก็บถาวร 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  5. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 เก็บถาวร 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 เก็บถาวร 2010-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข