สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 5 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายดาบ ยู่เกียง ทองลงยา

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรี, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอไทรโยค, อำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอบ่อพลอย และอำเภอเลาขวัญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพนมทวน, อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรี, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอไทรโยค, อำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอบ่อพลอย, อำเภอเลาขวัญ และ กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพนมทวน, อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรี, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอไทรโยค, อำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอบ่อพลอย, อำเภอเลาขวัญ, กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย และ กิ่งอำเภอหนองปรือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพนมทวน, อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรี, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอไทรโยค, อำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอบ่อพลอย, อำเภอเลาขวัญ, กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย และ กิ่งอำเภอหนองปรือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพนมทวน, อำเภอท่าม่วง, อำเภอท่ามะกา และ กิ่งอำเภอห้วยกระเจา
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรี, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอไทรโยค, อำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอบ่อพลอย, อำเภอเลาขวัญ, อำเภอด่านมะขามเตี้ย และ กิ่งอำเภอหนองปรือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพนมทวน, อำเภอท่าม่วง, อำเภอท่ามะกา และ กิ่งอำเภอห้วยกระเจา
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าม่วง (ยกเว้นตำบลท่าตะค้อ ตำบลพังตรุ และตำบลหนองตากยา), อำเภอพนมทวน (ยกเว้นตำบลรางหวาย) และ อำเภอด่านมะขามเตี้ย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่ามะกาและอำเภอท่าม่วง (เฉพาะตำบลท่าตะค้อ ตำบลพังตรุ และตำบลหนองตากยา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเลาขวัญ, อำเภอบ่อพลอย, อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลรางหวาย)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอไทรโยค, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอหนองปรือ
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรี, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอไทรโยค, อำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอบ่อพลอย, อำเภอเลาขวัญ, อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพนมทวน, อำเภอท่าม่วง, อำเภอท่ามะกา และอำเภอด่านมะขามเตี้ย
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรีและอำเภอไทรโยค (เฉพาะตำบลศรีมงคล)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าม่วง, อำเภอด่านมะขามเตี้ย, อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่ามะกาและอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลพังตรุ ตำบลรางหวาย ตำบลพนมทวน และตำบลดอนตาเพชร)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเลาขวัญ, อำเภอห้วยกระเจา, อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลบ่อพลอย ตำบลหนองรี ตำบลหลุมรัง ตำบลช่องด่าน และตำบลหนองกร่าง), อำเภอหนองปรือ และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลเขาโจด)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอไทรโยค (เฉพาะตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลท่าเสา ตำบลสิงห์ ตำบลไทรโยค ตำบลวังกระแจะ และตำบลบ้องตี้) และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน และตำบลแม่กระบุง)
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรีและอำเภอศรีสวัสดิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอท่าม่วง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่ามะกาและอำเภอพนมทวน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอห้วยกระเจา, อำเภอเลาขวัญ, อำเภอหนองปรือ และอำเภอบ่อพลอย
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอไทรโยค, อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี
5 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายดาบ ยู่เกียง ทองลงยา
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายพิพัฒน์ (เต็ก) ภังคานนท์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายจำลอง ธนโสภณ
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายทอง สุดออมสิน (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายสวัสดิ์ สาระสาลิน
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายฉาย วิโรจน์ศิริ

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายฉาย วิโรจน์ศิริ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายแผน สิริเวชชะพันธ์

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512แก้ไข

      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นางจินดา อังศุโชติ นายบุญเทียม ประสมศักดิ์

ชุดที่ 11–13; พ.ศ. 2518–2522แก้ไข

      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายแผน สิริเวชชะพันธ์ พลโท ชาญ อังศุโชติ นายฉิม ชอบธรรม
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายแผน สิริเวชชะพันธ์ นายยงยุทธ ตันพิริยะกุล นายประวิทย์ วอนเพียร
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 พลโท ชาญ อังศุโชติ นางสมทรง จันทาภากุล นายชวิน เป้าอารีย์

ชุดที่ 14–18; พ.ศ. 2526–2535แก้ไข

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจประชาคม
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคพลังธรรม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 พลตำรวจโท จำรัส มังคลารัตน์ พลโท ชาญ อังศุโชติ นายเรวัต ศิริศิลวัตนุกุล นางจินดา อังศุโชติ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายคงศักดิ์ กลีบบัว นายเรวัต สิรินุกุล นางสมทรง จันทาภากุล
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ นายเรวัต สิรินุกุล นายชวิน เป้าอารีย์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นาวาโท เดชา สุขารมณ์ นายสันทัด จีนาภักดิ์
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535

ชุดที่ 19–20 ; พ.ศ. 2538–2539แก้ไข

      พรรคนำไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 พลตรี ศรชัย มนตริวัต นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร นาวาโท เดชา สุขารมณ์ นายประชา โพธิพิพิธ นายเรวัต สิรินุกุล
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 พลตรี ศรชัย มนตริวัต พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ

ชุดที่ 21–22 ; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นาวาโท เดชา สุขารมณ์ พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
2 นายสันทัด จีนาภักดิ์
3 นายเรวัต สิรินุกุล นายปารเมศ โพธารากุล  
นายเรวัต สิรินุกุล (แทนนายปารเมศ)
4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร
5 นายประชา โพธิพิพิธ   พลโท มะ โพธิ์งาม
พลตรี ศรชัย มนตริวัต (แทนนายประชา)

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชนพรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 พลโท มะ โพธิ์งาม พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ นายปารเมศ โพธารากุล นายสันทัด จีนาภักดิ์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชารัฐ
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 5
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายประชา โพธิพิพิธ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ นายสมเกียรติ วอนเพียร นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ นายอัฎฐพล โพธิพิพิธ

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข