จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน627,778
ผู้ใช้สิทธิ76.61%
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า พรรคใหม่ 0 3
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น4 เพิ่มขึ้น1 ลดลง3
คะแนนเสียง 139,233 49,344 93,395
% 31.68 11.23 21.25

  Fourth party
 
พรรค เพื่อไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 2
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง2
คะแนนเสียง ไม่ส่งผู้สมัคร
% ไม่ส่งผู้สมัคร

ผลการเลือกตั้งตามส่วนต่างคะแนนเสียงเป็นร้อยละ

ภาพรวม

แก้

แบ่งตามพรรค

แก้
พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
พลังประชารัฐ 5 139,233 31.68% 4  4 80.00%
ภูมิใจไทย 5 49,344 11.23% 1  1 20.00%
ประชาธิปัตย์ 5 93,395 21.25% 0  3 0.00%
อนาคตใหม่ 5 92,336 21.00% 0   0.00%
เพื่อไทย 0 0  2 0.00%
อื่น ๆ 113 65,216 14.84% 0   0.00%
ผลรวม 133 439,524 100.00% 5   100.00%

แบ่งตามเขต

แก้
เขตเลือกตั้ง พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 40,308 40.17% 4,450 4.43% 15,952 15.90% 25,696 25.61% 13,942 13.89% 100,348 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 2 32,882 40.58% 3,461 4.27% 20,656 25.49% 13,533 16.70% 10,489 12.95% 81,021 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 3 14,393 13.33% 30,582 28.32% 26,637 24.67% 20,087 18.60% 16,273 15.07% 107,972 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 30,287 31.61% 4,327 4.52% 21,924 22.88% 21,995 22.96% 17,281 18.59% 95,814 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 5 21,363 39.29% 6,524 12.00% 8,226 15.13% 11,025 20.28% 7,231 13.30% 54,369 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
ผลรวม 139,233 31.68% 49,344 11.23% 93,395 21.25% 92,336 21.00% 65,216 14.84% 439,524 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรีและอำเภอศรีสวัสดิ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ (2)* 40,308 40.17
อนาคตใหม่ วรรษภณ แสงเป่า (16) 25,696 25.61
ประชาธิปัตย์ อาศุชิน เป้าอารีย์ (10) 15,952 15.90
เสรีรวมไทย เศษฐวิชช์ อัครกิจวราสกุล (8) 5,251 5.23
ภูมิใจไทย ธีรชัย ชุติมันต์ (3) 4,450 4.43
เพื่อชาติ ดามพ์เผด็จ ดัสกร (6) 2,844 2.83
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พัฒน์พงศ์ จันทร์อัมพร (1) 877 0.87
ชาติพัฒนา สัญญา เสนาบุตร (29) 652 0.65
รวมพลังประชาชาติไทย กิติศักดิ์ อินชูกูล (7) 590 0.59
ไทยศรีวิไลย์ พลตรี ไชยันต์ อินทสะอาด (9) 563 0.56
ชาติไทยพัฒนา สนธิชัย สีสันต์ (14) 563 0.56
มหาชน ชุมพล ดอกเรียง (22) 479 0.48
พลังท้องถิ่นไท ธนพัต ทองใบ (5) 368 0.37
ประชานิยม ว่าที่ร้อยตำรวจโท ไพฑูรย์ สังข์ทอง (4) 283 0.28
ไทยรุ่งเรือง นาฎอนงค์ โคกคำ (15) 248 0.25
พลังชาติไทย ปาริชาติ ชูแก้ว (26) 209 0.21
ครูไทยเพื่อประชาชน อุดม สุภาเนติรัตน์ (21) 199 0.20
ประชาภิวัฒน์ โกสัญญา ภุมรินทร์ (12) 160 0.16
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ณรงค์ เรืองขจร (23) 118 0.12
ประชาชนปฏิรูป ศิริพร เกิดสิน (20) 115 0.11
พลังศรัทธา ศยาธิป เชื้อวงศ์พรหม (25) 108 0.11
ภราดรภาพ วิลัยพันธ์ พุทธรักษา (13) 105 0.10
พลังไทสร้างชาติ เรืออากาศตรี สมชาย คงพรม (27) 82 0.08
แผ่นดินธรรม สมบัติ ดาราสุข (24) 72 0.07
พลังสังคม กชพร ทัพกรุง (25) 56 0.06
ไทยรักษาชาติ วรสุดา สุขารมณ์ (11)
เพื่อนไทย สิทธิชัย มนตรีวิบูลย์ชัย (17)
เศรษฐกิจใหม่ ยอดชาย บุญจีน (18)
พลังปวงชนไทย ร้อยตรี สำราญ วงษ์น้อย (19)
ผลรวม 100,348 100.00
บัตรดี 100,348 89.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,635 2.67
บัตรเสีย 9,156 8.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 111,064 75.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 147,666 100
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 2

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอท่าม่วง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สมเกียรติ วอนเพียร (7) 32,882 40.58
ประชาธิปัตย์ ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร (2)* 20,656 25.49
อนาคตใหม่ เสรี นาเจริญ (6) 13,533 16.70
เพื่อชาติ อรัญญา คณากรณ์ (11) 5,685 7.02
ภูมิใจไทย สาทิตย์ จีนาภักดิ์ (8) 3,461 4.27
เสรีรวมไทย แดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ (3) 2,083 2.57
เศรษฐกิจใหม่ ไพศาล แก้วสะอาด (15) 914 1.13
รวมพลังประชาชาติไทย ภูษิต กาญจนไตรภพ (10) 376 0.46
ไทยศรีวิไลย์ พจรินทร์ รู้หลัก (4) 198 0.24
พลเมืองไทย พิสุทธิศักดิ์ ภาใจเฟือย (16) 183 0.23
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วิเดช อินทร์เกลี้ยง (12) 159 0.20
ประชาภิวัฒน์ ประหยัด กัณสูตร (5) 131 0.16
พลังท้องถิ่นไท ยุทธนา ยางสวย (9) 128 0.16
ไทรักธรรม ฐิติณัฐ เพิ่มพิริยะพันธ์ (22) 125 0.15
พลังศรัทธา ชัยณรงค์ สังข์เฉย (21) 112 0.14
ประชานิยม สิบตำรวจโท ศิวะ ผิวเหลือง (13) 95 0.12
ชาติพัฒนา เกรียงไกร เพิ่มทวี (19) 81 0.10
พลังปวงชนไทย ว่าที่ร้อยโท อำนาจ สมรูป (20) 79 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน ร้อยตำรวจตรี วิษุวัต นภาโศภิษฐ์ (17) 74 0.09
ไทยรุ่งเรือง ลูกเจี๊ยบ ศรีเหรา (14) 37 0.05
มหาชน อุดร กนกวรกาญจน์ (18) 29 0.04
ไทยรักษาชาติ มนรัตน์ สารภาพ (1)
ผลรวม 81,021 100.00
บัตรดี 81,021 92.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,235 1.42
บัตรเสีย 4,974 5.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,230 78.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,672 100
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอท่ามะกา และอำเภอพนมทวน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (12) 30,582 28.32
ประชาธิปัตย์ ปารเมศ โพธารากุล (5)✔ 26,637 24.67
อนาคตใหม่ จิม เที่ยงตรง (4) 20,087 18.60
พลังประชารัฐ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ (7) 14,393 13.33
เสรีรวมไทย จักรกฤษ แย้มสรวล (6) 6,879 6.37
เพื่อชาติ ธวัชชัย วงษ์ไทย (8) 2,479 2.30
ชาติพัฒนา พรรษา สายทอง (9) 1,468 1.36
เศรษฐกิจใหม่ ศิริพร วรรณฉวี (22) 1,262 1.17
ชาติไทยพัฒนา กำพล มาเทศ (15) 432 0.40
ประชานิยม ดาบตำรวจ สมบูรณ์ สัตยากุล (1) 395 0.37
พลังประชาธิปไตย ภโวทัย โลภปัญญา (25) 392 0.36
ไทยศรีวิไลย์ ไชยธิษณ์ ลอพิริยะกุล (3) 390 0.36
ประชาภิวัฒน์ ศุภกร ภู่สุวรรณ (11) 373 0.35
พลังท้องถิ่นไท ปัณณทัต ตันบุญเสริม (10) 369 0.34
พลังปวงชนไทย ว่าที่ร้อยตำรวจโท สัมฤทธิ์ จันทร์มา (14) 342 0.32
รวมพลังประชาชาติไทย บุญณรงค์ รักษาวงษ์ (13) 283 0.26
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พงศ์จักรพรรดิ์ สกุลณกาญจน์ (18) 229 0.21
พลังสังคม ทองหล่อ กระต่ายทอง (23) 223 0.21
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เปี๊ยก เชื้องาม (21) 194 0.18
พลังชาติไทย จินตนา เปริณะพันธ์ (24) 154 0.14
พลังไทยรักชาติ ปัญญา ภู่คง (17) 138 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน สมพงษ์ พันธุ์พวง (17) 133 0.12
ไทยรุ่งเรือง มานนท์ พุ่มพวง (16) 85 0.08
มหาชน ภูดิส สมานทรัพย์ (16) 53 0.05
ไทยรักษาชาติ ชูเกียรติ อาจปักษา (2)
ผลรวม 107,972 100.00
บัตรดี 107,972 92.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,055 1.76
บัตรเสีย 6,821 5.84
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 116,848 79.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 147,464 100
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ และอำเภอบ่อพลอย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ (6)** 30,287 31.61
อนาคตใหม่ ยศพัทธ์ เหลืองสดใส (10) 21,995 22.96
ประชาธิปัตย์ พลโท ทำนุ โพธิ์งาม (3) 21,924 22.88
เพื่อชาติ สามารถ คงอาจหาญ (7) 4,742 4.95
ภูมิใจไทย อนุเทพ ตระกูลอิ่มน้อย (11) 4,327 4.52
เสรีรวมไทย เฉลิมชัย ปัณฑะโชติ (2) 3,197 3.34
พลังท้องถิ่นไท สุพัฒน์ บุญมาก (4) 1,030 1.07
พลังปวงชนไทย บุญเกิด อินสว่าง (5) 848 0.89
ประชาไทย ธวัชชัย พิกุลแก้ว (13) 831 0.87
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย คามิน ปั้นแหน่งเพ็ชร (27) 799 0.83
เศรษฐกิจใหม่ สมคิด พึ่งมนัส (22) 755 0.79
ชาติพัฒนา สุมัทธนา สังข์เงิน (1) 675 0.70
ครูไทยเพื่อประชาชน ณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน (26) 630 0.66
รวมพลังประชาชาติไทย พีรพัฒน์ เหลืองสำราญจิตต์ (9) 553 0.58
ชาติไทยพัฒนา นิพนธ์ พูลสมบัติ (19) 433 0.45
พลังไทยรักชาติ ฉันท์กิจ ภาคภูมิ (23) 418 0.44
ไทรักธรรม นาย ชาติโย (31) 289 0.30
ประชาชาติ สุนทร บุญวงษ์ (12) 270 0.28
พลังธรรมใหม่ นพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย (18) 227 0.24
ภราดรภาพ ธรรมรงค์ ธัญทิพย์ไพศาล (25) 207 0.22
ไทยศรีวิไลย์ มณีแสง หลำพา (15) 189 0.20
พลังชาติไทย สมคิด เกตุคง (29) 177 0.18
ไทยรุ่งเรือง เช้ง โคกคำ (20) 176 0.18
ประชาธรรมไทย อมรเทพ ใจหลัก (21) 175 0.18
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไพรัส ศรีเริ่มสกุล (14) 164 0.17
ถิ่นกาขาวชาววิไล ธวัชชัย ชมภูวิเศษ (30) 156 0.16
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี อดิศักดิ์ สุวรรณรัฐ (16) 112 0.12
ประชาภิวัฒน์ ภูษิต เปียสวน (17) 105 0.11
ประชาชนปฏิรูป ธนวัฒน์ ทองคำ (24) 70 0.07
มหาชน นัทฏิมา บ่อผล (24) 53 0.06
ไทยรักษาชาติ สันติชัย จีระพัฒน์ (8)
ผลรวม 95,814 100.00
บัตรดี 95,814 90.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,143 1.08
บัตรเสีย 8,425 7.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,382 76.16
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,369 100
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 5

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ อัฏฐพล โพธิพิพิธ (11)✔ 21,363 39.29
อนาคตใหม่ ไสว บัวบาน (6) 11,025 20.28
ประชาธิปัตย์ สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล (10) 8,226 15.13
ภูมิใจไทย อานนท์ ถนอมวงษ์ (2) 6,524 12.00
เสรีรวมไทย ประเทือง กรุดทอง (4) 2,827 5.20
ประชาภิวัฒน์ นรพล คงนานดี (13) 1,020 1.88
พลังท้องถิ่นไท สมเกียรติ นาคศรีโภชน์ (1) 574 1.06
เศรษฐกิจใหม่ วิชิต โฉมแก่นแก้ว (18) 574 1.06
พลังประชาธิปไตย ขจร ทองสุก (3) 401 0.74
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สรเลข บุญเกตุ (5) 295 0.54
รวมพลังประชาชาติไทย มนฤดี สุขเกษม (12) 255 0.47
ชาติไทยพัฒนา มงคล แก้วสระแสน (16) 250 0.46
พลังไทยรักชาติ อัครวินทร์ แพรกนก (21) 173 0.32
ไทยศรีวิไลย์ สุรินทร์ สุรินก้อน (14) 169 0.31
ชาติพัฒนา พีระภัทร์ ยวงเงิน (7) 167 0.31
พลังชาติไทย ภูมิศักดิ์ สุทธิ (24) 129 0.24
พลังปวงชนไทย ร้อยตรี สมศักดิ์ ทรัพย์ไพบูลย์ (20) 91 0.17
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ฉัตรชัย สอาดเอี่ยม (22) 68 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน ตระการ สมใจเพ็ง (25) 63 0.12
ไทรักธรรม อรวรรณ ผ่องศิริ (26) 61 0.11
ประชานิยม พันตำรวจเอก ฐานันดร์ นาคขำพันธ์ (15) 57 0.10
ไทยรุ่งเรือง นิล เชื้อทอง (17) 30 0.06
มหาชน ธนโชติ อนันตเดโชชัย (23) 27 0.05
เพื่อชาติ ฐนันดร อุดมสินค้า (8)
ไทยรักษาชาติ พนม โพธิ์แก้ว (9)
เพื่อนไทย พรชัย ค้ำชู (19)
ผลรวม 54,369 100.00
บัตรดี 54,369 90.03
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 875 1.45
บัตรเสีย 5,144 8.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60,388 73.10
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,607 100
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง

แก้
  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 Sep 2018). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 17 Feb 2019.

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้