สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย

จังหวัดเลย มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเลยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายบุญมา เสริฐศรี

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และ กิ่งอำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, กิ่งอำเภอผาขาว และ กิ่งอำเภอนาด้วง
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และ กิ่งอำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาด้วง และ กิ่งอำเภอผาขาว
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาด้วง และ กิ่งอำเภอผาขาว
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาด้วง, อำเภอผาขาว และ กิ่งอำเภอเอราวัณ
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอนาด้วง (เฉพาะตำบลท่าสะอาดและตำบลท่าสวรรค์) และ กิ่งอำเภอเอราวัณ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอผาขาว, อำเภอภูกระดึง, อำเภอภูหลวง, อำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลผาบิ้ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง และตำบลโคกขมิ้น) และ กิ่งอำเภอหนองหิน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และอำเภอวังสะพุง (ยกเว้นตำบลผาบิ้ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง และตำบลโคกขมิ้น)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเชียงคาน, อำเภอปากชม, อำเภอท่าลี่ และอำเภอนาด้วง (ยกเว้นตำบลท่าสะอาดและตำบลท่าสวรรค์)
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาด้วง, อำเภอผาขาว, อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอท่าลี่ และอำเภอภูเรือ (เฉพาะตำบลสานตมและตำบลท่าศาลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอผาขาว, อำเภอภูกระดึง, อำเภอภูหลวง, อำเภอหนองหิน และอำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาบิ้ง และตำบลโคกขมิ้น)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว, อำเภอภูเรือ (ยกเว้นตำบลสานตมและตำบลท่าศาลา) และอำเภอวังสะพุง (ยกเว้นตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาบิ้ง และตำบลโคกขมิ้น)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเชียงคาน, อำเภอปากชม, อำเภอนาด้วง และอำเภอเอราวัณ
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอปากชม, อำเภอนาด้วง และอำเภอเอราวัณ (เฉพาะตำบลเอราวัณและตำบลผาอินทร์แปลง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอภูกระดึง, อำเภอภูหลวง, อำเภอหนองหิน, อำเภอผาขาว, อำเภอเอราวัณ (เฉพาะตำบลทรัพย์ไพวัลย์และตำบลผาสามยอด) และอำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลโคกขมิ้น ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาน้อย ตำบลศรีสงคราม ตำบลวังสะพุง และตำบลผาบิ้ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนาแห้ว, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอภูเรือ, อำเภอท่าลี่, อำเภอเชียงคาน และอำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว และตำบลปากปวน)
  3 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2492แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายบุญมา เสริฐศรี
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายเฉลิม ศรีประเสริฐ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 พระยาศรีนครชัย (ประวงษ์ อมาตยกุล)
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 ร้อยตำรวจโท สงกรานต์ อุดมสิทธิ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายทองหนัก สุวรรณสิงห์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายมา เสริฐศรี
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 ร้อยตำรวจตรี สัมฤทธิ์ อินทรตระกูล

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคเสรีประชาธิปไตย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายบัวพัน ไชยแสง
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นางเอื้ออารี อุดมสิทธิ์

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512แก้ไข

      พรรคอิสระ
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2511)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายประชา บุณยเนตร นายสะดวก เชื้อบุญมี

ชุดที่ 11–15; พ.ศ. 2518–2529แก้ไข

      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาธิปไตย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายปรีชา เพ็ชรสิงห์ นายประดิษฐ์ เสริฐศรี นายชาญยุทธ สุทธิรักษ์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ นายประชา บุณยเนตร นายวัชรินทร์ เกตะวันดี
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ (เสียชีวิต) นายสะดวก เชื้อบุญมี
นายทศพล สังขทรัพย์ (แทนพันตำรวจเอก กฤช)
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายทศพล สังขทรัพย์ นายวัชรินทร์ เกตะวันดี
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นายประชา บุณยเนตร

ชุดที่ 16–20; พ.ศ. 2531–2539แก้ไข

      พรรคปวงชนชาวไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก นายประชา บุณยเนตร นายพินิจ สิทธิโห นายทศพล สังขทรัพย์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก นายวัชรินทร์ เกตะวันดี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ นายพินิจ สิทธิโห
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด นายธนเทพ ทิมสุวรรณ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายทศพล สังขทรัพย์ นายธนเทพ ทิมสุวรรณ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นายสุวิชญ์ โยทองยศ
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นางนันทนา ทิมสุวรรณ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ ปี เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นางพัฒนา สังขทรัพย์ นางนันทนา ทิมสุวรรณ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นางนันทนา ทิมสุวรรณ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข นายวันชัย บุษบา
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ นายธนยศ ทิมสุวรรณ ยุบเขต 4

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข