รายชื่อรองประธานวุฒิสภาไทย

รายนามรองประธานวุฒิสภาของไทย

รองประธานวุฒิสภา
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ศุภชัย สมเจริญ

ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2562
สมาชิกของรัฐสภา
วุฒิสภา
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อวุฒิสภา
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของวุฒิสภา
ผู้ประเดิมตำแหน่งไต๋ ปาณิกบุตร
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2489
เว็บไซต์www.parliament.go.th
ชุดที่ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
1 นายไต๋ ปาณิกบุตร ออกจากตำแหน่ง 4 มิถุนายน 2489 - 9 พฤษภาคม 2490 ไม่มี
นายไต๋ ปาณิกบุตร ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 15 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490 ไม่มี
2 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) ออกจากตำแหน่ง 26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491 พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) ออกจากตำแหน่ง 26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) ออกจากตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2492 พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) ออกจากตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2492
พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) ออกจากตำแหน่ง 15 มิถุนายน 2492 - 20 พฤศจิกายน 2493 ไม่มี
พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 22 พฤศจิกายน 2493 - 29 พฤศจิกายน 2494 ไม่มี
3 พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) ออกจากตำแหน่ง 22 กรกฎาคม 2511 - 6 กรกฎาคม 2514 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ ออกจากตำแหน่ง 22 กรกฎาคม 2511 - 6 กรกฎาคม 2514
พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 7 กรกฎาคม 2514 - 17 พฤศจิกายน 2514 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 7 กรกฎาคม 2514 - 17 พฤศจิกายน 2514
4 นายเล็ก จุณณานนท์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 7 กุมภาพันธ์ 2518 - 6 ตุลาคม 2519 ไม่มี
5 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ออกจากตำแหน่ง 9 พฤษภาคม 2522 - 14 พฤษภาคม 2524 นายสนอง ตู้จินดา ออกจากตำแหน่ง 9 พฤษภาคม 2522 - 21 เมษายน 2524
พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ออกจากตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2524 - 25 เมษายน 2526 นายศิริ อติโพธิ ออกจากตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2524 - 25 เมษายน 2526
นายอุกฤษ มงคลนาวิน ออกจากตำแหน่ง 26 เมษายน 2526 - 30 เมษายน 2527 นายศิริ อติโพธิ ออกจากตำแหน่ง 26 เมษายน 2526 - 30 เมษายน 2528
พลเอก สม ขัตพันธุ์ ออกจากตำแหน่ง 30 เมษายน 2527 - 29 เมษายน 2528
พลเอก สม ขัตพันธุ์ ออกจากตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530 นายศิริ อติโพธิ ออกจากตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530
นายปลั่ง มีจุล ออกจากตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530 พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร ออกจากตำแหน่ง 28 เมษายน 2530 - 21 เมษายน 2532
พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 4 พฤษภาคม 2532 - 23 กุมภาพันธ์ 2534 นายบุญชนะ อัตถากร ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 4 พฤษภาคม 2532 - 23 กุมภาพันธ์ 2534
6 นายอาษา เมฆสวรรค์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 เมษายน 2535 - 21 มีนาคม 2539 พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 เมษายน 2535 - 21 มีนาคม 2539
7 นายอาษา เมฆสวรรค์ ออกจากตำแหน่ง 6 เมษายน 2539 - 26 กันยายน 2539 พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 6 เมษายน 2539 - 21 มีนาคม 2543
นายอาษา เมฆสวรรค์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 18 ธันวาคม 2539 - 21 มีนาคม 2543
8 นายเฉลิม พรหมเลิศ ออกจากตำแหน่ง 4 สิงหาคม 2543 - 22 มกราคม 2544 นายบุญทัน ดอกไธสง ออกจากตำแหน่ง 4 สิงหาคม 2543 - 3 สิงหาคม 2545
นายพิเชฐ พัฒนโชติ ออกจากตำแหน่ง 1 มีนาคม 2544 - 1 มีนาคม 2546 นายสหัส พินทุเสนีย์ ออกจากตำแหน่ง 1 กันยายน 2545 - 29 สิงหาคม 2547
นายสุชน ชาลีเครือ ออกจากตำแหน่ง 20 มีนาคม 2546 - 19 กุมภาพันธ์ 2547
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 22 เมษายน 2547 - 21 มีนาคม 2549 นายสหัส พินทุเสนีย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 ตุลาคม 2547 - 21 มีนาคม 2549
9 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 19 เมษายน 2549 - 2 มิถุนายน 2549 นายสหัส พินทุเสนีย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 19 เมษายน 2549 - 18 กันยายน 2549
10 นายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากตำแหน่ง 18 มีนาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง ออกจากตำแหน่ง 18 มีนาคม 2551 - 19 กุมภาพันธ์ 2554
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 4 กันยายน 2555 - 1 มีนาคม 2557 พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา ออกจากตำแหน่ง 23 มีนาคม 2554 - 6 เมษายน 2556
อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 22 เมษายน 2556 - 1 มีนาคม 2557
11 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 30 มีนาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557 อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ออกจากตำแหน่ง 30 มีนาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557
พีระศักดิ์ พอจิต ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 8 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557
12 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 28 พฤษภาคม 2562 - ศุภชัย สมเจริญ ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 28 พฤษภาคม 2562 -

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข