อำพน กิตติอำพน (เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2498) เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองชาวไทย

อำพน กิตติอำพน
อำพน ใน พ.ศ. 2553
องคมนตรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
(5 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าสุรชัย ภู่ประเสริฐ
ถัดไปธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
(5 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ถัดไปอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
คู่สมรสกษมน กิตติอำพน
บุตร2 คน

ประวัติ แก้

อำพน กิตติอำพน เป็นบุตรชายคนที่ 4 ของ นายแพทย์กวี กิตติอำพน กับ นางวลี (สกุลเดิม เอื้อวิทยา) กิตติอำพน สำหรับพี่ชายอีก 3 คน คือ 1.นายแพทย์กิตติ กิตติอำพน 2.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน อดีต นายกสภาสถาปนิก[1] และ 3.น.ท.ดร.กฤษณ์ กิตติอำพน (เสียชีวิต 8 ส.ค.2554)[2]

อำพนจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นได้ศึกษาต่อปริญญาโททางด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์ กลับมาสอบเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด้วยคะแนนสูงสุด เริ่มตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นหนึ่งในผู้แทนเจรจาการค้าที่ WTO กลุ่มแรก[3] และต่อมาได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่สหรัฐอเมริกา

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนางกษมน (สกุลเดิม กิตะพานิชย์) มีบุตรชาย 2 คน คือ นายหริต กิตติอำพน และนายกิตพน กิตติอำพน[4]

หลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เป็นที่คาดการณ์ว่าดร.อำพน จะพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่ ดร.อำพน ไม่ได้ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปลด ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จนเกษียณอายุราชการ ภายหลังเกษียณอายุราชการเขาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานและผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดร.อำพน นับว่าเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ทำงานให้แก่นายกรัฐมนตรีทั้งหมด 3 คน จำนวนมากรองจาก นาย สุรชัย ภู่ประเสริฐ อดีต เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ทำงานให้นายกรัฐมนตรีจำนวนมากที่สุด ทั้งหมด 4 คน

ในขณะที่ พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน พี่ชาย ดร.อำพน พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เขาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552[5]ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในปัจจุบัน

การศึกษา แก้

 • ปี 2529 ปริญญาเอก Applied Economics, Clemson University เก็บถาวร 2018-08-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, South Coralina สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2522 ปริญญาโท Economics Policy and Planning, Northeastern University สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2520 ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การทำงาน แก้

เริ่มเข้ารับราชการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2524 ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง ดร.มาลดี วสีนนท์ และต่อมาได้รับทุนการศึกษาของกระทรวงไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในขณะนั้น คือ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ในปี 2535 และทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ในปี 2537–2538 ในระหว่างปี 2538–2540 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเกษตรในการเจรจาด้านสินค้าเกษตรของ WTO และ ASEAN[6] และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตร[7] ก่อนจะโอนย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งรวมระยะเวลา 6 ปี[8] มาเป็น "เลขาธิการคณะรัฐมนตรี" ในปี 2553[9] ตามคำเชิญของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดร.อำพน กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทการบินไทย 5 ปี นานที่สุดในประวัติศาสตร์การบินไทย และเคยเป็นประธานกรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด[10]

องคมนตรี,ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.[11],กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์[12]สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานและอดีตผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตาม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 183/2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[13]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[14]และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[15]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[16]นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยถึง 2 สมัย[17][18][19] ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.[20] ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)[21] รองประธานกรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) และ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.สผ.[22] ประธานอ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐ[23] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[24] เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[25]

เมื่อนับถึงปี 2558 อำพน ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถือเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งซี 11 นานที่สุด อาวุโสสูงสุด ในบรรดาข้าราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง ยาวถึง 12 ปี ทำงานให้แก่ 7 รัฐบาล[26] 7 นายกรัฐมนตรี แต่ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เขาทำงานให้แก่ 3 นายกรัฐมนตรี ได้แก่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-26. สืบค้นเมื่อ 2017-07-31.
 2. ชีวประวัติ อำพน กิตติอำพน
 3. การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม WTO
 4. อำพน กิตติอำพน กับชีวิตรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
 5. สบร.ของบ1.4พันล้านดัน3โปรเจกท์ยักษ์
 6. พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา
 7. ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตร
 8. "สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 พฤศจิกายน 2547". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-03-20. {{cite web}}: line feed character ใน |title= ที่ตำแหน่ง 29 (help)
 9. ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 10. อำพน กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทการบินไทย 5 ปี นานที่สุดในประวัติศาสตร์[ลิงก์เสีย]
 11. คำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ) ที่ ๘๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 12. ประกาศแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 13. สั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 183/2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 14. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-04-26. สืบค้นเมื่อ 2021-10-04.
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 16. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 17. "ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-22. สืบค้นเมื่อ 2015-03-19.
 18. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 19. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 20. ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.
 21. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-03-19.
 22. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-03-19.
 23. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-08-28. สืบค้นเมื่อ 2015-03-19.
 24. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-28. สืบค้นเมื่อ 2015-03-19.
 25. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-08. สืบค้นเมื่อ 2015-03-19.
 26. ดำรงตำแหน่งซี 11 นานที่สุด อาวุโสสูงสุด ในบรรดาข้าราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง ยาวถึง 12 ปี
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 28. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 29. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข หน้า ๑๗๒, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
 30. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2019-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข หน้า ๒, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ก่อนหน้า อำพน กิตติอำพน ถัดไป
สุรชัย ภู่ประเสริฐ    
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
  ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
วีรพงษ์ รามางกูร    
ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
(6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
  ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช    
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
  อาคม เติมพิทยาไพสิฐ