อำพน กิตติอำพน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อำพน กิตติอำพน (เกิด 10 ตุลาคม 2498) องคมนตรี,ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.[1],กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์[2]สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานและอดีตผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตาม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 183/2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[3]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[4]และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[5]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[6]นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยถึง 2 สมัย[7][8][9] ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.[10] ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)[11] รองประธานกรรมการบริษัท ปตท.สผ. และ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท. สผ.[12] ประธานอ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐ[13] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[14] เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[15]

อำพน กิตติอำพน
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
(5 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า สุรชัย ภู่ประเสริฐ
ถัดไป ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
(5 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ถัดไป อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
คู่สมรส กษมน กิตติอำพน

เมื่อนับถึงปี 2558 อำพน ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถือเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งซี 11 นานที่สุด อาวุโสสูงสุด ในบรรดาข้าราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง ยาวถึง 12 ปี ทำงานให้แก่ 7 รัฐบาล[16] 7 นายกรัฐมนตรี แต่ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เขาทำงานให้แก่ 3 นายกรัฐมนตรี ได้แก่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประวัติแก้ไข

อำพน กิตติอำพน เป็นบุตรชายคนที่ 4 ของ นายแพทย์กวี กิตติอำพน กับ นางวลี (สกุลเดิม เอื้อวิทยา) กิตติอำพน สำหรับพี่ชายอีก 3 คน คือ 1.นายแพทย์กิตติ กิตติอำพน 2.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน อดีต นายกสภาสถาปนิก[17] และ 3.น.ท.ดร.กฤษณ์ กิตติอำพน (เสียชีวิต 8 ส.ค.2554)[18]

อำพนจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นได้ศึกษาต่อปริญญาโททางด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์ กลับมาสอบเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด้วยคะแนนสูงสุด เริ่มตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นหนึ่งในผู้แทนเจรจาการค้าที่ WTO กลุ่มแรก[19] และต่อมาได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่สหรัฐอเมริกา

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนางกษมน (สกุลเดิม กิตะพานิชย์) มีบุตรชาย 2 คน คือ นายหริต กิตติอำพน และนายกิตพน กิตติอำพน[20]

หลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เป็นที่คาดการณ์ว่าดร.อำพน จะพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่ ดร.อำพน ไม่ได้ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปลด ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จนเกษียณอายุราชการ ภายหลังเกษียณอายุราชการเขาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานและผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดร.อำพน นับว่าเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ทำงานให้แก่นายกรัฐมนตรีทั้งหมด 3 คน จำนวนมากรองจาก นาย สุรชัย ภู่ประเสริฐ อดีต เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ทำงานให้นายกรัฐมนตรีจำนวนมากที่สุด ทั้งหมด 4 คน

ในขณะที่ พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน พี่ชาย ดร.อำพน พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เขาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552[21]ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในปัจจุบัน

การศึกษาแก้ไข

 • ปี 2529 ปริญญาเอก Applied Economics, Clemson University, South Coralina สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2522 ปริญญาโท Economics Policy and Planning, Northeastern University สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2520 ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การทำงานแก้ไข

เริ่มเข้ารับราชการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2524 ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง ดร.มาลดี วสีนนท์ และต่อมาได้รับทุนการศึกษาของกระทรวงไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในขณะนั้น คือ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ในปี 2535 และทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ในปี 2537–2538 ในระหว่างปี 2538–2540 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเกษตรในการเจรจาด้านสินค้าเกษตรของ WTO และ ASEAN[22] และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตร[23] ก่อนจะโอนย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งรวมระยะเวลา 6 ปี[24] มาเป็น "เลขาธิการคณะรัฐมนตรี" ในปี 2553[25] ตามคำเชิญของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดร.อำพน กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทการบินไทย 5 ปี นานที่สุดในประวัติศาสตร์การบินไทย และเคยเป็นประธานกรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด[26]

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่: 2542 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2544 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2545 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2546 ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2547 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2553- 2559 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แทนนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ)

ตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ: 2552–2557 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2548–2554 กรรมการบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 2548–2554 กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2556–2557 ประธานกรรมการบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 2548–2553 กรรมการส่งเสริมการลงทุน 2554–2558 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 2549–ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการฝึกอบรม: หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO), สำนักงานข้าราชการพลเรือนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร Innovation for Economic Development, Harvard Kennedy School, สหรัฐอเมริกา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 5/2005 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 80/2006 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. คำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ) ที่ ๘๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/004/T_0001.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/021/5.PDF
 4. http://www.cabinet.thaigov.go.th/iframe.php?url=http://www.cabinet.thaigov.go.th/aa_main21.htm
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/150/12.PDF
 7. https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Committee/Pages/CourtOfDirectors.aspx
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/112/2.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/156/5.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/178/1.PDF
 11. http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=133
 12. http://www.pttep.com/th/aboutPttep_Overview_3.aspx?CatID=17
 13. http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=94:2011-07-02-02-19-44&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
 14. http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php
 15. http://thai-th.listedcompany.com
 16. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1471414342
 17. http://kpisociety.com/committee28.php
 18. http://wap.thairath.co.th/person/8544
 19. http://www.ryt9.com/s/cabt/162863
 20. http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2Iyd3dNekkzTURFMU9BPT0=
 21. สบร.ของบ1.4พันล้านดัน3โปรเจกท์ยักษ์
 22. พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา
 23. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=188896&key_word=&owner_dep=%A1%C9&meet_date_dd=1&meet_date_mm=1&meet_date_yyyy=2545&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=30&meet_date_mm2=10&meet_date_yyyy2=2545
 24. http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2547-11-02.html
 25. www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/103/15.PDF
 26. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000033181
 27. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/046/T_0001.PDF ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม ๑๓๖, ตอน ๔๖ ข, ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
ก่อนหน้า อำพน กิตติอำพน ถัดไป
สุรชัย ภู่ประเสริฐ    
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
  ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
วีรพงษ์ รามางกูร    
ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
(6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
  ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช    
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
  อาคม เติมพิทยาไพสิฐ