สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (อังกฤษ: Prime Minister Delivery Unit , ชื่อย่อ: PMDU) หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชนใน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ นายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
Prime Minister Delivery Unit
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 22 เมษายน พ.ศ. 2560
วันยุบเลิก 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี)
ผู้บริหารหลัก อำพน กิตติอำพน, ประธานกรรมการบริหาร
อำพน กิตติอำพน, ผู้อำนวยการ
ปกรณ์ นิลประพันธ์, รองผู้อำนวยการ
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, รองผู้อำนวยการ
นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดนุชา พิชยนันท์, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุดมพร เอกเอี่ยม, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ชุติมา หาญเผชิญ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.pmdu.soc.go.th

ประวัติแก้ไข

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือ พีเอ็มดียู จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ [1] โดยก่อนหน้านั้นสำนักงานแห่งนี้เคยอยู่ใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ต่อมาได้มีการโอนย้ายสำนักงานแห่งนี้มาอยู่ในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กระทั่งวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรียกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป [2] ส่งผลให้สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีต้องถูกยุบเลิกไปในที่สุด

กระทั่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ...

อำนาจและหน้าที่แก้ไข

สำนักงานพีเอ็มดียูมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการให้แก่ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เลขานุการ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

(๒) ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

(๓) วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล หรือมติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

(๔) กลั่นกรอง วิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณา หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

(๕) สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

(๖) หน้าที่และอำนาจอื่นตามมติ ป.ย.ป. หรือมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารสำนักงานแก้ไข

ตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ได้กำหนดให้มี คณะกรรมการบริหารสำนักงาน คณะหนึ่งประกอบไปด้วย

(๑) ผู้อำนวยการ เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองผู้อำนวยการ เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) ผู้ช่วยผู้อำนวยการซึ่งผู้อำนวยการแต่งตั้งจำนวนไม่เกินหกคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามที่เห็นสมควร เป็นกรรมการบริหาร

(๔) ผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งในสำนักงาน เป็นเลขานุการและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไข

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คนตามข้อ ๘ แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

(๑) นายชวลิต ชูขจร

(๒) พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

(๓) นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์

(๔) นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

(๕) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

(๖) นายสุพศิน สุเมธิวิทย์

ที่ปรึกษาประจำสำนักงานแก้ไข

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗/๒๕๖๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาสำนักงาน ผู้ช่วยอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

(๑) พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร

(๒) นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์

(๓) นายธีรศานต์ สหัสสพาศน์

(๔) นายอลงกรณ์ ทาอุบล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข