สภาสถาปนิก (อังกฤษ: Architect Council of Thailand; อักษรย่อ ACT) เป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543[1] มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม[2] ได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย 5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก และมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

สภาสถาปนิกมีอำนาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความชำนาญ เพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกวิชาชีพใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ โดยสภาสถาปนิกมีการบริหารงานภายในองค์กร แต่มิได้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การเรียนการสอน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายสถาบันการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 และ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 16

ผลงานของสภาสถาปนิก เช่น ผลักดันให้มีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมของสถาปนิกภายในประเทศให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่คือประมาณ 1-3% มีส่วนร่วมในการผลักดันแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดผังเมืองที่ว่าด้วยการจัดโซนนิง หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการกำหนดประเภทบ้านจัดสรร รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคารที่ยังมีช่องโหว่อีกมากมาย[3]

นายกสภาสถาปนิก แก้

ทำเนียบนายกสภาสถาปนิก[4]
รายชื่อนายกสภาสถาปนิก วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
นายปรีดิ์ บุรณศิริ พ.ศ. 2543-2547
นายมติ ตั้งพานิช พ.ศ. 2547-2550
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน พ.ศ. 2550-2553
รองศาสตราจารย์ยุพยง เหมะศิลปิน พ.ศ. 2553-2558
นายเจตกำจร พรหมโยธี พ.ศ. 2558-2561
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน 12 กรกฎาคม 2561-2 พฤษภาคม 2562
พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ พ.ศ. 2562-2565
นายประภากร วทานยกุล พ.ศ. 2565-2568

อ้างอิง แก้

  1. "สภาสถาปนิก". สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  2. "สภาสถาปนิก เดินหน้าเตรียมจัดงานสภาสถาปนิก'19 (ACT FORUM'19) เพื่อสถาปนิกทุกสาขา พร้อมให้ความรู้สู่สาธารณชน". ออโต้ พรีวิว. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-29. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. ""สภาสถาปนิก ความมุ่งหมายของ "หัวหมู่ทะลวงฟัน"". ผู้จัดการ. พฤษภาคม 2537. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. http://act.or.th/th/board/

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้