รายชื่อสภานิติบัญญัติแบ่งตามประเทศ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
"สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับสภาในประเทศไทยหลังรัฐประหาร ดูที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย)

นี่เป็นรายชื่อสภานิติบัญญัติแบ่งตามประเทศ มีทั้งระดับชาติ (national) และเหนือชาติ (supranational)

ชื่อสภานิติบัญญัตินั้นผิดแผกกันไปในแต่ละแห่ง ที่นิยม คือ สมัชชาแห่งชาติ (national assembly) และรัฐสภา (parliament หรือ congress)

รายชื่อแก้ไข

สภานิติบัญญัติระดับเหนือชาติแก้ไข

สภานิติบัญญัติระดับชาติของรัฐสมาชิกสหประชาชาติแก้ไข

สภานิติบัญญัติระดับชาติของรัฐที่ปราศจากเอกราช เมืองขึ้น หรือดินแดนอย่างอื่นแก้ไข

สภานิติบัญญัติระดับชาติของรัฐที่มิใช่สมาชิกสหประชาชาติแก้ไข