สำนักงบประมาณ (อังกฤษ: Bureau of the Budget) เป็นหน่วยงานราชการ มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอรัฐสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็น พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับใช้จ่ายในปีต่อไป

สำนักงบประมาณ
Bureau of the Budget
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502; 65 ปีก่อน (2502-02-14)
หน่วยงานก่อนหน้า
  • กองงบประมาณ
  • แผนกงบประมาณ
สำนักงานใหญ่ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณต่อปี981.4916 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • เฉลิมพล เพ็ญสูตร​, ผู้อำนวยการ
  • กรณินทร์ กาญจนโนมัย, รองผู้อำนวยการ
  • ยุทธนา สาโยชนกร, รองผู้อำนวยการ
  • กนกรัตน์ ขุนทอง​[2], รองผู้อำนวยการ
  • พยุงศักดิ์​ ครเจริญ, รองผู้อำนวยการ
  • อนันต์ แก้วกำเนิด, รองผู้อำนวยการ
  • อภิชาต รัตนราศรี[3], รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์http://www.bb.go.th

ประวัติ

แก้

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2433 ซึ่งมีกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ได้มีการจัดตั้ง "กองงบประมาณ" ขึ้นในกรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ในการตรวจจ่ายฎีกาเบิกค่าใช้สอยและเงินพิเศษที่เบิกจ่ายในงบประมาณ รักษางบประมาณ วิธีการงบประมาณ

ในปี พ.ศ. 2475 กองงบประมาณถูกลดฐานะลงเป็นเพียง "แผนกงบประมาณ" ซึ่งในปีต่อมาก็ได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นกอง ตามเดิม กระทั่งในการปฏิวัติ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติได้เห็นความสำคัญของการงบประมาณว่าเป็นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาชาติ จึงได้แยกส่วนการงบประมาณออกมาเทียบเท่ากรม เป็น "สำนักงบประมาณ" สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยมีดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนแรก

สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดทำงบประมาณแผ่นดินเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอรัฐสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป สำนักงบประมาณต้องทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และ ประเทศชาติ โดยจัดสรรออกมาในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศ และ กิจการที่จำเป็นทั้งมวล รวมทั้งจะต้องดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างประหยัดที่สุดไม่ให้มีการรั่วไหลหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

รายนามผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

แก้

ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

แก้

สำนักงบประมาณ มีส่วนราชการบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จำนวน 18 หน่วยงาน คือ สำนักงานงบประมาณเขตที่ 1-18 ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มจังหวัด[4]

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้