พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ไฟล์:พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์.jpg
เกิด23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการบำนาญ
มีชื่อเสียงจากผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประวัติ

แก้

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485[1] สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

การทำงาน

แก้

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ. 2506[2] ดำรงตำแหน่งพนักงานงบประมาณตรี กองจัดวางระบบงาน จากนั้น พ.ศ. 2527 เป็นผู้อานวยการกองงบประมาณฝ่ายสาธารณสุขและสาธารณูปการ ซึ่งทำให้มีส่วนในการผลักดันงบประมาณสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐานในชนบททั่วประเทศ พ.ศ. 2532 เป็นผู้อำนวยการกองงบประมาณฝ่ายเศรษฐกิจ 3 พ.ศ. 2535 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2537 เป็นที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2542 เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และตั้งแต่ พ.ศ. 2545 – 2551 เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา][3] พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน โครงการในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. บัญชีสารวจเอกสารส่วนบุคคล นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  2. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เก็บถาวร 2015-12-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  3. ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 63ง วันที่ 10 กรกฎาคม 2545
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๗, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘๗, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑