ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติแก้ไข

สาโรช บัวศรี เป็นบุตร ขุนประทุมสิริพันธ์ (เจริญ บัวศรี) กับนางประทุม สิริพันธ์ (เปล่ง) เกิดที่บ้านตำบลสั้นใน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2459 สมรสกับอาจารย์ศิรี ศิริจรรยา บุตรีหลวงศรีรัตนากร มีบุตร-ธิดา รวม 8 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 5 คน

ตำแหน่งแก้ไข

ผลงานแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้ตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้น เพื่อเปิดสอนหลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ป.ม. หรือเทียบเท่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิป.ป. หรือเทียบเท่า ให้มีโอกาสได้เรียนปริญญาตรีทางวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการได้นำมติสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีมาจัดตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นตามคำเสนอแนะของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โดยตรง และตราเป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เป็นผู้ใฝ่ใจศึกษาในเรื่องธรรมะอย่างแตกฉาน และได้ริเริ่มนำเอาพุทธปรัชญามาเรียงถ้อยคำให้เป็นปรัชญาการศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทั้งกระบวนการมีรากฐานสัมพันธ์กับพุทธศาสนา[1]

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สารคดีเชิงละครวิทยุ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดย ผศ.ธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวช คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | http://www.mitrprasarn.com
  2. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จำนวน ๓,๐๘๒ ราย) เล่ม ๑๐๘ ตอน ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ หน้า ๑
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

3. ↑ ทำเนียบผู้บริหาร ดร.สาโรชบัวศรี | http://www.pkw.ac.th/pkw/about_s/old_boss/b17.htm