สมหมาย ฮุนตระกูล

สมหมาย ฮุนตระกูล (15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี และอดีตกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536 อายุ 75 ปี

สมหมาย ฮุนตระกูล
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ก่อนหน้า บุญมา วงศ์สวรรค์
ถัดไป เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2523
ก่อนหน้า พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ถัดไป อำนวย วีรวรรณ
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
ก่อนหน้า อำนวย วีรวรรณ
ถัดไป สุธี สิงห์เสน่ห์
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2529
ถัดไป สุธี สิงห์เสน่ห์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (75 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงสมศรี ฮุนตระกูล
ลายมือชื่อ ลายมือชื่อของ สมหมาย ฮุนตระกูล

ประวัติแก้ไข

นายสมหมาย ฮุนตระกูล เกิดที่บ้านถนนสี่พระยา เขตบางรัก เป็นบุตรของนายโกศล และนางน้อม ฮุนตระกูล เป็นบุตรคนที่ 6 ในพี่น้อง 9 คน เมื่อจบชั้นมัธยมแล้วได้มีความคิดที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ เนื่องจากญาติพี่น้องทั้งพี่ชายสองคน และอาๆ ต่างเป็นนักเรียนจากประเทศอังกฤษทั้งสิ้น แต่เนื่องจากขณะนั้นเกิดเศรษฐกิจตกต่ำ จึงได้ตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า โดยตั้งใจจะไปเรียนโรงเรียนนายร้อยทหารบก เพื่อกลับมารับราชการทหาร โดยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยอาศัยไปกับเรือสินค้า และไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น และตัดสินใจเปลี่ยนไปเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์

นายสมหมาย ฮุนตระกูล สมรสกับคุณหญิงสมศรี ฮุนตระกูล (สกุลเดิม เปรมะบุตร) บุตรีหลวงสุภากรกิตย์ และนางหงษ์ สุภากรกิตย์ เมื่อ พ.ศ. 2487 มีบุตรธิดา 4 คน คือ

 • บัณฑิตย์ ฮุนตระกูล
 • ศศิณี ฮุนตระกูล
 • แพทย์หญิงภัทนี ฮุนตระกูล
 • สมภพ ฮุนตระกูล

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

ผลงานที่สำคัญที่สุด คือการลดค่าเงินบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ถึง 14.8% จาก 23 บาท เป็น 27 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (๓๐ ราย)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 84 วันที่ 20 พฤษภาคม 2526
 6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๙ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 • สมศรี ฮุนตระกูล. ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล, หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาลาปัณณรสภาค วัดเบญจมบพิตร. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2536. 336 หน้า.
ก่อนหน้า สมหมาย ฮุนตระกูล ถัดไป
บุญมา วงศ์สวรรค์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.34)
(27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.41)
(11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523)
  อำนวย วีรวรรณ
อำนวย วีรวรรณ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.42, ครม.43)
(11 มีนาคม พ.ศ. 2524 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529)
  สุธี สิงห์เสน่ห์