อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 – 18 มกราคม พ.ศ. 2566) เป็นแพทย์และนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและระบบสมองของไทย บิดาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกรัฐมนตรี คนที่ 27 ของประเทศไทย

อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อรรถสิทธิ์ ใน พ.ศ. 2552
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน
รัฐมนตรีว่าการไพโรจน์ นิงสานนท์
ก่อนหน้าวีรวร สิทธิธรรม
เด่น โต๊ะมีนา
ถัดไปสมศักดิ์ เทพสุทิน
จรูญ งามพิเชษฐ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ก่อนหน้าประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ถัดไปพรชัย มาตังคสมบัติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต18 มกราคม พ.ศ. 2566 (87 ปี)
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ

ระหว่างเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.อรรถสิทธิ์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการศูนย์วินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (AIMC) เป็นโครงการนำร่องของการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มีระบบบริหารจัดการแบบพิเศษ โดยมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประวัติ แก้

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 10 คนของนายโฆสิต (น้องชายของพระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) และนางสุเพี้ยน เวชชาชีวะ มีพี่ชายคือนายนิสสัย เวชชาชีวะ อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศและเป็นเป็นบิดาของนายสุรนันท์ เวชชาชีวะ และเป็นพี่ชายของนายวิทยา เวชชาชีวะ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมรสกับ ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่

ประวัติการศึกษา แก้

 • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ รหัสประจำตัว อสช 14835
 • แพทยศาสตรบัณฑิตโรงเรียนแพทย์กายส์ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป  M.R.C.P.  จาก Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom พ.ศ. 2506
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • F.R.C.P. (Fellowship of the Royal College of Physicians) จาก Royal college of Physicians of  London พ.ศ. 2509

สาขาที่เชี่ยวชาญ แก้

ชำนาญด้านประสาทวิทยา โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ กล่าวคือ Demyelinating diseases โดยเฉพาะ multiple sclerosis,Myasthenia gravis, Periodic paralysis, Neurosyphilis

ประวัติการทำงาน แก้

หน้าที่การงานในอดีต แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย) เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หน้า ๒ เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๙๖ ง, ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสถานและอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน หน้า ๑๑ เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๖, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖๐, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐

แหล่งข้อมูลอื่น แก้