อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและระบบสมองของไทย บิดาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกรัฐมนตรี คนที่ 27 ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า นายวีรวร สิทธิธรรม
นายเด่น โต๊ะมีนา
ถัดไป นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
นายจรูญ งามพิเชษฐ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ก่อนหน้า ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ถัดไป ศ.นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478
ประเทศสยาม
เสียชีวิต 18 มกราคม พ.ศ. 2566 (87 ปี)
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ
ศาสนา พุทธ

ระหว่างเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.อรรถสิทธิ์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการศูนย์วินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (AIMC) เป็นโครงการนำร่องของการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มีระบบบริหารจัดการแบบพิเศษ โดยมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประวัติแก้ไข

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 10 คนของนายโฆสิต (น้องชายของพระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) และนางสุเพี้ยน เวชชาชีวะ มีพี่ชายคือนายนิสสัย เวชชาชีวะ อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศและเป็นเป็นบิดาของนายสุรนันท์ เวชชาชีวะ และเป็นพี่ชายของนายวิทยา เวชชาชีวะ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมรสกับ ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • ศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ รหัสประจำตัว AC 14825
 • มัธยมศึกษา วิทยาลัยอีตัน ประเทศอังกฤษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยลอนดอน) ประเทศอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ (Hon DSc [Med])
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • FRCP, FRCP (T), FRACP, FACP, Hon FRCPGlasg (พ.ศ. 2510-2538)

สาขาที่เชี่ยวชาญแก้ไข

ชำนาญด้านประสาทวิทยา โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ กล่าวคือ Demyelinating diseases โดยเฉพาะ multiple sclerosis,Myasthenia gravis, Periodic paralysis, Neurosyphilis

ประวัติการทำงานแก้ไข

หน้าที่การงานในปัจจุบันแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หน้า ๒ เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๙๖ ง, ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสถานและอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน หน้า ๑๑ เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๖, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖๐, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข