ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี หรือมักเรียกกันว่า หมอหลวง (5 ตุลาคม พ.ศ. 2475 - 20 กันยายน พ.ศ. 2553) ซึ่งเป็นแพทย์ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[1] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กับทั้งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้าศ.นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
ถัดไปศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534
ก่อนหน้าศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง
ถัดไปศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 ตุลาคม พ.ศ. 2475
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เสียชีวิต20 กันยายน พ.ศ. 2553 (77 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสยาใจ เจริญไทยทวี

ประวัติการศึกษา แก้

 • พ.ศ. 2497 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2503 - D.A. (Eng.) (ประกาศนียบัตรทางวิสัญญีวิทยาแห่งประเทศอังกฤษ) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน
 • พ.ศ. 2505 - F.F.A.R.C.S. (Eng.) (Fellow of Faculty of Anaethetists, Royal College of Surgeon of England) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2506 - Hon.F.R.C.S (Thailand) (สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2512 - อนุมัติบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา
 • พ.ศ. 2526 - สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2536 - Hon. Doctor of letters. Sydney University
 • พ.ศ. 2539
  • Hon. FICS. (International College of Sugeons) Honorary Awards
  • แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน แก้

 • พ.ศ. 2514 - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2516 - หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2530 - 2534 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2532 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน
 • พ.ศ. 2534 - 2538 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2538 - 2540 - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จังหวัดปทุมธานี[2]
 • พ.ศ. 2542
  • ประธานกรรมการนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
  • ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพของโลก (ประเทศไทย)
  • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของสภาผู้แทนราษฎร
  • ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2544
  • ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
  • รองประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์
  • กรรมการบริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ
  • กรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ไทย แก้

ต่างประเทศ แก้

 •   ซาอุดีอาระเบีย :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซาอุดิอาระเบีย
 •   บริเตนใหญ่ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เหรียญเชิดชูเกียนติยศวิสัญญีแพทย์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ

อ้างอิง แก้

 1. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1285032901&catid=04
 2. ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอน 2ง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2540
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2017-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๔, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑๘๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗