สมชัย วุฑฒิปรีชา

สมชัย วุฑฒิปรีชา เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.47, 49) และเป็นอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สมชัย วุฑฒิปรีชา
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (90 ปี)
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
คู่สมรส คำผง วุฑฒิปรีชา

ประวัติแก้ไข

สมชัย วุฑฒิปรีชา เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ระดับปริญญาโทด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา นอกจากนั้นยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีกหลายสถาบัน ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การทำงานแก้ไข

สมชัย วุฑฒิปรีชา เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่มีนายเชาวน์วัศ สุดลาภา เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (จากการแต่งตั้ง) และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ต่อมาเขาได้โอนย้ายมารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ จนได้รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) และเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2535[1] และเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย ในปี พ.ศ. 2535-2539 และ พ.ศ. 2539-2543 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.47, 49)[2][3]

นายสมชัย เคยดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันราชภัฏนครปฐม รวม 4 วาระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-02-09. สืบค้นเมื่อ 2013-07-15.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย) เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๐๐ ง หน้า ๘๑๕๓, ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๑, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๙๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๕, ๘ มิถุนายน ๒๕๒๒