มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (อังกฤษ: Chalermkarnchana University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ และถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ในชื่อว่า "มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา" เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557[1] ปัจจุบัน นอกจากการเรียนการสอนในจังหวัดศรีสะเกษ แล้ว ยังมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเป็นวิทยาเขตหรือศูนย์ในจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ด้วย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
Chalermkarnchana University
CNU.png
ชื่อย่อมฉน. CNU
คติพจน์สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต
สถาปนา7 กันยายน พ.ศ. 2547 (17 ปี)
(สถาปนาวิทยาลัย)
14 มกราคม พ.ศ. 2557 (7 ปี)
(เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์
นายกสภาฯศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สุรินทร์
333 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์–ปราสาท กม.9 ตำบลเฉลียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา บุรีรัมย์
333 หมู่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
333 หมู่ 8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช
333 หมู่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สีประจำสถาบัน██████ สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชเฉลิมกาญจนา
เว็บไซต์www.cnu.ac.th

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547[2] มฉก.ศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยเปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปิดทำการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และเปิดทำการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศการศึกษามหาบัณฑิต ถัดมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)และเปิดสอนในหลักสูตรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนและตึกแบบสถาปัตยกรรมยุโรปมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก มีหลักสูตรการเรียนแบบประเทศอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเป็น "มหาวิทยาลัย"

สมัครเรียนออนไลน์

สถานที่ตั้งแก้ไข

วิทยาเขตกลางตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ และมีสถานที่ตั้งในภูมิภาค 4 จังหวัด สมัครเรียนออนไลน์[ลิงก์เสีย]

 1. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ที่ตั้ง 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 2. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สุรินทร์ ที่ตั้ง 333 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์–ปราสาท กม.9 ตำบลเฉลียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
 3. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา บุรีรัมย์ ที่ตั้ง 333 หมู่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
 4. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ที่ตั้ง 333 หมู่ 8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 5. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช ที่ตั้ง 333 หมู่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยแก้ไข

จังหวัดศรีสะเกษแก้ไข

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (ไปทางจังหวัดอุบลราชธานี) และทางรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟหรือขบวนรถท้องถิ่นมาลงบริเวณที่หยุดรถไฟเฉลิมกาญจนา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยได้ สมัครเรียนออนไลน์

ตรามหาวิทยาลัยแก้ไข

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประกอบด้วย มงกุฎ หมายถึง รางวัลแห่งความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ และด้านคุณธรรม ในวงมีวงแหวนล้อมรอบภายในอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY” รอบนอกวงกลมมีปรัชญาของมหาวิทยาลัย “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จึงหมายถึง การเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปรียบประดุจ เช่น ทองคำ โดยมุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศในด้านอัจฉริยะ ด้านทักษะในเชิงวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

สี แดง ขาว น้ำเงิน ซึ่งมีความหมายดังนี้

 •      สีแดง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา
 •      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ
 •      สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็งกล้าหาญ

เพลงประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

 • มาร์ชเฉลิมกาญจนา
 • ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

ต้นดอกหอมนวล หรือ ต้นดอกลำดวน ทั้งนี้ดอกลำดวนได้ชื่อว่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแก้ไข

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับ Keuka College ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เมื่อ วิทยาลัยคูก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา (Keuka College) ได้ตอบรับจับมือประสานหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิตการเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยคูก้า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทันที ซึ่งสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เช่นกัน โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่ออเมริกา ตั้งแต่ปี 1 แต่สามารถเรียนที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 3 ปี ไปศึกษาต่อปีที่ 4 เกี่ยวกับวิชาสหกิจศึกษาเพื่อฝึกการทำงานภาคปฏิบัติโดยตรง ที่วิทยาลัยคูก้า ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียง 1 ปี ก็สามารถจบได้ปริญญาตรีจากวิทยาลัยคูก้า ประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 1 ใบ ได้เช่นกัน

หลักสูตรแก้ไข


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะพยาบาลศาสตร์[ลิงก์เสีย]

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์[ลิงก์เสีย]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชากฎหมายมหาชน
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชานิเทศทางการศึกษา
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชากฎหมายมหาชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจทางรัฐประศาสนศาสตร์

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข