มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยชินวัตร (อังกฤษ: Shinawatra University; ตัวย่อ: SIU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542[1]

มหาวิทยาลัยชินวัตร
Shinawatra University
SIU Logo.png
ชื่อย่อมชว. / SIU
คติพจน์สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
สถาปนา27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผศ. ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์
นายกสภาฯพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ที่ตั้งวิทยาเขตหลัก (จังหวัดปทุมธานี)
เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
วิทยาคารกรุงเทพฯ
เลขที่ 197 อาคารบีบีดี วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สีประจำสถาบัน             เทา-เขียว-ส้ม
เว็บไซต์www.siu.ac.th

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น โดยบริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[2]

สัญลักษณ์แก้ไข

  • ตราสัญลักษณ์เป็น"รูปอาร์ม"ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งความรู้ ดวงอาทิตย์นี้จะแผ่รังสีของความเฉลียวฉลาด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังเป็นหนทางไปสู่รากฐานการศึกษา ทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม ด้านวัตถุ และมุมมองด้านศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยทำการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
  • สีประจำมหาวิทยาลัย มี 3 สี คือ ส้ม-เขียว-เทา
    • สีส้ม หมายถึง การเริ่มต้นด้วยการวิจัยเพื่อสร้างปัญญา
    • สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์แห่งชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประชาคมโลก
    • สีเทา หมายถึง ความมีวินัยเพื่อรักษาความดีงาม

รายชื่ออธิการบดีแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและระดับโลก มหาวิทยาลัยชินวัตรจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อตลาดแรงงานและคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง