สถาบันกันตนา

สถาบันกันตนา (อังกฤษ: Kantana Institute) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[1] โดยบริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด[2] และได้รับการรับรองวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

สถาบันกันตนา
Kantana Institute
KI Logog.png
ชื่อย่อสกน. / KI
คติพจน์สถาบันแห่งภูมิปัญญาสื่อสร้างสรรค์
สถาปนา21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (11 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์
นายกสภาฯศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ที่ตั้ง999 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน██ สีฟ้า
เว็บไซต์www.kantana.ac.th

สถาบันกันตนา นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเฉพาะด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันแห่งแรกของประเทศไทย[3]

ประวัติแก้ไข

สถาบันกันตนา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิงซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและอุดมการณ์ในวิชาชีพให้กับวงการบันเทิงเพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปินสูงส่งขึ้น”

สถาบันกันตนาจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2553 คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และการผลิตแอนิเมชัน และในปีการศึกษา 2554 ได้เสนอเปิดแขนงวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมุ่งหวังที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างกำลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล[4]

หลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบันสถาบันกันตนาได้เปิดสอน1คณะวิชาคือ คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน
    • แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์
    • แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน
    • แขนงวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

  • สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข