วิทยาลัยศรีโสภณ

วิทยาลัยศรีโสภณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่เลขที่ 3/3 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งโดยนายเกษม โสภณ และนางสุจารี โสภณ ยกเลิกกิจการ ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560[2] ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยศรีโสภณ
ชื่อย่อSSC / ว.ศส.
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา25 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
ผู้ศึกษา1,110 คน (2551)[1]
ที่ตั้ง
เลขที่ 3/3 ม.5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์www.ssc.ac.th

ประวัติ แก้

วิทยาลัยศรีโสภณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527[3] โดยความคิดและดำเนินการจัดตั้งของนายเกษม โสภณ อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เล็งเห็นความจำเป็นทางการศึกษาและความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนของชาติ ของภูมิภาคในเขตนี้เป็นอย่างมาก ในอันที่จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อในส่วนกลางอันเป็นการสร้างภาระให้แก่รัฐและผู้ปกครอง ดังนั้น ด้วยความพยายามทั้งกำลังกายและกำลังใจจึงได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณแห่งนี้ขึ้น เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของรัฐและของผู้ปกครองในภูมิภาคแถบนี้ ดังนั้น การจัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณนี้ก็เพื่อการศึกษาและเพื่อยกระดับการศึกษาในภูมิภาคแถบนี้ ให้มีความก้าวหน้า และยังเป็นการพัฒนาเยาวชนตลอดจนสังคม ให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

วิทยาลัยศรีโสภณ เป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคใต้ ที่เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจยื่นฟ้องวิทยาลัยศรีโสภณ จากกรณีที่คุณวุฒิปริญญาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[4] จนทำให้อธิการบดีต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยศรีโสภณ ได้ถวายที่ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยศรีโสภณ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[5][6]

การจัดการศึกษา แก้

วิทยาลัยศรีโสภณ เคยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่[7]

 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การบัญชี
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
   • การบริหารการศึกษา

อ้างอิง แก้

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ
 3. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ สกอ.
 4. "นศ.ชวดปริญญาฟ้องวิทยาลัยศรีโสภณเรียกค่าเสียหาย 9 ล้าน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-30. สืบค้นเมื่อ 2010-12-26.
 5. ถวาย"ว.ศรีโสภณ"ให้มจร. เก็บถาวร 2012-12-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนข่าวสดรายวัน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6838
 6. มอบวิทยาลัยศรีโสภณเป็นทรัพย์สินของ มจร [ลิงก์เสีย]
 7. https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

แหล่งข้อมูลอื่น แก้