วิทยาลัยศรีโสภณ

วิทยาลัยศรีโสภณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่เลขที่ 3/3 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งโดยนายเกษม โสภณ และนางสุจารี โสภณ ยกเลิกกิจการ ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช[1]

วิทยาลัยศรีโสภณ
Srisophon College
ชื่อย่อSSC / ว.ศส.
สถาปนา25 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ตั้งเลขที่ 3/3 ม.5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์www.ssc.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยศรีโสภณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527[2] โดยความคิดและดำเนินการจัดตั้งของนายเกษม โสภณ อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เล็งเห็นความจำเป็นทางการศึกษาและความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนของชาติ ของภูมิภาคในเขตนี้เป็นอย่างมาก ในอันที่จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อในส่วนกลางอันเป็นการสร้างภาระให้แก่รัฐและผู้ปกครอง ดังนั้น ด้วยความพยายามทั้งกำลังกายและกำลังใจจึงได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณแห่งนี้ขึ้น เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของรัฐและของผู้ปกครองในภูมิภาคแถบนี้ ดังนั้น การจัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณนี้ก็เพื่อการศึกษาและเพื่อยกระดับการศึกษาในภูมิภาคแถบนี้ ให้มีความก้าวหน้า และยังเป็นการพัฒนาเยาวชนตลอดจนสังคม ให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

วิทยาลัยศรีโสภณ เป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคใต้ ที่เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจยื่นฟ้องวิทยาลัยศรีโสภณ จากกรณีที่คุณวุฒิปริญญาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[3] จนทำให้อธิการบดีต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยศรีโสภณ ได้ถวายที่ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยศรีโสภณ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[4][5]

การจัดการศึกษาแก้ไข

  • ระดับปริญาตรี
    • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ระดับปริญญาโท
    • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข