วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2547 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1] ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมระยะสั้น)จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ชื่อย่อวชช.มห. / MUKCC
คติพจน์จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2545 (21 ปี)
นายกสภาฯสมศักดิ์ สีบุญเรือง
ผู้อำนวยการศศิพงษา จันทรสาขา
ที่ตั้ง
เลขที่199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สี██████ สีเทา สีม่วง สีขาว
เว็บไซต์www.mukcc.ac.th

ประวัติ แก้

 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แรกเริ่มก่อตั้งโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้ใช้อาคาร ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงย้ายสำนักงานจากศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร มาที่อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารหลังเก่า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันสำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว จำนวน 1,998,000 บาท และทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 โดยวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ จากอาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง บริการนักศึกษา และ ห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเป็น ประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 [2]

สถานที่จัดการเรียนการสอน แก้

สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและผู้อำนวยการได้ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในการ จัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมงานในปัจจุบันครบทุกอำเภอ เพื่อจัดการเรียนการสอนในฐานะหน่วยจัดการศึกษารวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่

 1. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหาร ตั้งอยู่ ณ อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร (หลังเก่า) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 2. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี ตั้งอยู่ ณ วัดพุทธนคราภิบาล
 3. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล ตั้งอยู่ ณ สำนักเนกขัมมนารี
 4. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษา (เดิม)
 5. หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง อำเภอดงหลวง
 6. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
 7. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหนองสูง ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคี
 8. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหว้านใหญ่ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

หลักสูตร แก้

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้[3]

อนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)

 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อ้างอิง แก้

 1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร, Mukdahan Community College. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". www.mukcc.ac.th. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
 2. https://mukcc.ac.th/data-mukcc/history
 3. https://mukcc.ac.th/course/anu/

แหล่งข้อมูลอื่น แก้