มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (อังกฤษ: Navamindradhiraj University) เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีคณะเริ่มแรกคือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์[2]

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Navamindradhiraj University
Navamindradhiraj University Emblem.png
ตราพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อNMU / นมร.
คติพจน์วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺฐา
(ในบรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชาประเสริฐที่สุด)
สถาปนา13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553[1]
(11 ปี 232 วัน)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร
อธิการบดีรศ. นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
นายกสภาฯศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ชื่อเดิมมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (ม.กทม.)
University of Bangkok Metropolis (UBM)
ต้นไม้โมกหลวง
สีประจำสถาบัน     สีเขียวเข้ม
เว็บไซต์www.nmu.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นแนวคิดตั้งแต่สมัยนายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นทางเลือกกับนักศึกษาสามารถศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง ชุมชนเมืองหลวง และเพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองหลวง แต่แนวคิดนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนัก

ในสมัย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สานต่อ แนวคิดดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เปิดการศึกษาหลายระดับแล้วในระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ โดยเน้นแผนการศึกษาวิชาการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในประเทศ และเน้นผลิตบุคลากรสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของกรุงเทพมหานคร โดยได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... และคณะรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติฯ ไว้ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 แต่หลังจากมีการปรับเปลี่ยนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้จึงหยุดนิ่งไป

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ และได้แก้ไขชื่อพระราชบัญญัติจาก ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... เป็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... ต่อมาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 สภาผ่านร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ....[3] และในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนที่ 63 ก ได้ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553[4]

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้โอนภารกิจและงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของมหาวิทยาลัยฯภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนบุคลากรซึ่งสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ไปเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และกำหนดวิธีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยต่อมา ได้ขอพระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยภูมิพล" เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554[5] และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556[6]

ภายหลังจากจัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้รับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีสภามหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีเป็นส่วนงานเทียบเท่ากับคณะวิชา และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556[7] พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้โอนภารกิจของ สถาบันพัฒนาเมือง สังกัดสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครมาจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพัฒนามหานครโดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556[7] ต่อมามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงภาระหน้าที่ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง[8]

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้นจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยในปีการศึกษา 2557 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และเพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560[9]

คณะ/วิทยาลัยแก้ไข

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อคณะและวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช[10]

หลักสูตรที่เปิดแก้ไข

ระดับปริญญาตรี
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิบัตรฯ (เทียบเท่าระดับปริญญาเอก)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (เทียบเท่าปริญญาเอกในบางสาขาโดยต้องมีผลงานวิจัยตามที่กำหนด)
 • กุมารเวชศาสตร์ [11]
 • จักษุวิทยา [12]
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน [13]
 • เวชบำบัดวิกฤต
 • ศัลยศาสตร์ [14]
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • ประสาทศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา [15]
 • โสต ศอ นาสิก วิทยา [16]
 • เวชศาสตร์ครอบครัว [17]
 • ออร์โธปิดิกส์ [18]
 • ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขากระดูกสันหลัง
 • ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
 • ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาการบาดเจ็บทางกีฬา
 • อายุรศาตร์ [19]
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสึม
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงม้า แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ หอประชุมนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นรุ่นแรก จากที่ก่อนหน้านี้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันสมทบและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ในปีการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมติปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร ถือเป็นมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นรุ่นแรก

รายนามอธิการบดีแก้ไข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (รักษาการ)
ดร.พิจิตต รัตตกุล 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
ดร.พิจิตต รัตตกุล 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (รักษาการ)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)

2 สิงหาคม พ.ศ. 2559[20] - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (รักษาการ)

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564[21] - ปัจจุบัน


รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (รักษาการ)
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 (วาระที่ 1)

29 มีนาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553เล่มที่ 127 ตอนที่ 69 ก ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บทเฉพาะกาลหน้าที่ 23
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553เล่มที่ 127 ตอนที่ 69 ก ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บทเฉพาะกาลหน้าที่ 23
 3. "สภาผ่านร่างพรบ.ตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-06-01. สืบค้นเมื่อ 2010-12-05.
 4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เล่มที่ 127 ตอนที่ 69 ก ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 หน้าที่ 1
 5. รู้จัก “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” มหาวิทยาลัยแห่งแรกในสังกัด กทม.
 6. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖
 7. 7.0 7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๖
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2560
 10. การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2560
 11. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2561
 12. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 13. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 14. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจา บ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2560
 15. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบบั พ.ศ. 2561
 16. ภาคผนวก 4 งานวิจัยเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 17. "มติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2551" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2021-01-22. สืบค้นเมื่อ 2020-01-14.
 18. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2561
 19. มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๑๑๔ ง พิเศษ หน้า๖๓ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

13°46′50″N 100°30′33″E / 13.78056°N 100.50917°E / 13.78056; 100.50917พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′50″N 100°30′33″E / 13.78056°N 100.50917°E / 13.78056; 100.50917