มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อังกฤษ: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon; อักษรย่อ: มทร.พ. – RMUTP) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชั่น อาหาร การบริหารจัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยแยกออกจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อย่อมทร.พ. / RMUTP
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2548 (18 ปี)
นายกสภาฯ(อยู่ระหว่างการสรรหา)
อธิการบดีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
ที่ตั้ง
ศูนย์เทเวศร์
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาเขตศูนย์โชติเวช
เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ศูนย์พณิชยการพระนคร
เลขที่ 88 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เลขที่ 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ศูนย์พระนครเหนือ
เลขที่ 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เพลงสดุดีราชมงคล
ต้นไม้อินทนิล
สี  สีม่วง
มาสคอต
บัวฉลองขวัญ
(ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย)
เว็บไซต์www.rmutp.ac.th

ประวัติ แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ได้แก่

  • วิทยาเขตเทเวศร์ ปัจจุบันคือ ศูนย์เทเวศร์ เป็นที่ตั้งของ สำนักงานอธิการบดี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • วิทยาเขตโชติเวช ปัจจุบันคือ ศูนย์โชติเวช เป็นที่ตั้งของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ปัจจุบันคือ ศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นที่ตั้งของ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์
  • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปัจจุบันควบรวมเข้ากับศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นที่ตั้งของ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • วิทยาเขตพระนครเหนือ ปัจจุบันคือ ศูนย์พระนครเหนือ เป็นที่ตั้งของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์

พื้นที่จัดการศึกษา แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพื้นที่จัดการศึกษา 5 แห่งคือ

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รายนามอธิการบดี แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดวงสุดา เตโชติรส 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548[1] - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556
รศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (รักษาราชการแทน)
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (รักษาราชการแทน)
2. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รักษาราชการแทน)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2557[2] - พ.ศ. 2563
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศีรษะ (รักษาราชการแทน) พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564
3. ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 17 มิถุนายน 2564 - 6 พฤศจิกายน 2564 (รักษาราชการแทน)

7 พฤศจิกายน 2564[3] - ปัจจุบัน

คณะ แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่

มหาวิทยาลัย แก้ไข

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 4,041 และอันดับที่ 33 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[4]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย แก้ไข

ด้านวงการบันเทิง
ด้านกีฬา
ด้านบุคคลากรทางการศึกษา
ด้านการเมือง
ด้านศิลปินแห่งชาติ
ด้านธุรกิจ

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข