วิทยาลัยรามาอโยธยา

วิทยาลัยรามาอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 โดยบริษัท มานู (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 โดยมีนายสุเทพ อัตถากร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุญาต[1] เมื่อพ.ศ. 2540 ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง เนื่องด้วยผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมิได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ทำให้วิทยาลัยรามาอโยธยา ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลพยุติกิจการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540[2]

วิทยาลัยรามาอโยธยา
สถาปนา30 ธันวาคม พ.ศ. 2535
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

อ้างอิงแก้ไข