วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2530[1] ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว โดยการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2540

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
ประเภทเอกชน
ดำเนินงาน13 พฤษภาคม พ.ศ. 25304 เมษายน พ.ศ. 2540
ผู้สถาปนานิวัทธ์ แจ้งสุข
ที่อยู่

ประวัติ

แก้

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร ก่อตั้งในจังหวัดสกลนครในปี 2530 โดยที่ต่อมาในปี 2537 จัดตั้งวิทยาเขตเพิ่มขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อแรกก่อตั้ง ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานเพียง 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชผล และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ ต่อมาได้เปิดสอนสาขาวิชาที่มีความต้องการในตลาด เช่นนิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งการเปิดสอนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และศิลปศาสตร์ แต่ทั้งหมดนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยมิได้รับรอง นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ได้ว่าวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร มีการซื้อขายประกาศณียบัตรวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สอบสวนและสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2540[2]

หลักสูตร

แก้

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เคยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 คณะ 5 หลักสูตร ได้แก่[3]

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
   • สาขาการจัดการประมง
   • สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาการจัดการ
   • สาขาบัญชี

และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่

 • บัณฑิตวิทยาลัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนทางสังคม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้