วิทยาลัยชุมชนระนอง

วิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมให้กับประชาชนในชุมชนที่ต้องการเรียนรู้ในด้านสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้กับประชาชนทั่วไปในชุมชน จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักการ "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างาน" สืบเนื่องจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524

วิทยาลัยชุมชนระนอง
ชื่อย่อวชช.รน. / RNCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง
เครือข่ายสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
เว็บไซต์http://www.rncc.ac.th/index.php/about-us
ปรัชญา

"วิทยาลัยชุมชนระนองเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์ "วิทยาลัยชุมชนระนองจัดการศึกษาโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน"

พันธกิจ 1.จัดการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นรากฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2.จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 3.จัดการศึกษาโดยเน้นตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทำการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน

4.จัดตั้งศูนย์ผลิต และให้บริการสื่อที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ประวัติ แก้

วิทยาลัยชุมชนระนอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 พร้อมกับวิทยาลัยชุมชนอีก 9 แห่งทั่วประเทศ โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2545 เป็นปีแรก โดยการคัดเลือกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1] และมีสถานศึกษาเครือข่ายอีก 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ในปี พ.ศ. 2546 วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ย้ายสถานที่ทำการมายัง อาคารพาณิชย์เลขที่ 7/20-21 ถนนผาดาด ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548 จึงได้ย้ายสำนักงานมายังสำนักงานถาวรบริเวณที่ดินของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (เดิม) เลขที่ 300/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้ว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง บนเนื้อที่ 7 ไร่

หน่วยจัดการศึกษา แก้

ในระยะแรกวิทยาลัยชุมชนระนอง มีหน่วยจัดการศึกษา 6 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอละอุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทางการศึกษาได้มากขึ้น โดยในอำเภอกระบุรี จากวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เป็นโรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอละอุ่น จากโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร เป็น สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอละอุ่นเดิมซึ่งยุบเลิกสำนักงานไป อำเภอเมืองระนองจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เป็นที่วิทยาลัยชุมชนระนอง [2]

บทบาทการพัฒนาท้องถิ่น แก้

วิทยาลัยชุมชนระนอง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจ วิทยาลัยฯ จึงเปิดทำการสอนหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง "ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ" ขึ้น [3]

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-07. สืบค้นเมื่อ 2009-12-17.
  3. "ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2009-12-17.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้