มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) (อังกฤษ: Southeast Asia University[2]) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แรกก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516[3] ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia College) ก่อนจะเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2535

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ชื่อย่อม.อ.อ. / SAU
คติพจน์วิริเยนทุกขมจเจติ
(บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา6 สิงหาคม พ.ศ. 2516
ผู้ศึกษา5,094 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
สี   น้ำเงิน-ทอง
เว็บไซต์www.sau.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พัฒนาจาก วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในปีพุทธศักราช 2516 และมาเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในปีพุทธศักราช 2535 [4]

วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งเดิมมี ชื่อว่า “วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์” โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2516 เปิดสอน คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะแรก
 • พ.ศ. 2520 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับ ป.วส. และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
 • พ.ศ. 2525 เริ่มดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยโดยมี นายพลกฤษณ ประโมทะกะ นายประเสริฐ สมะลาภา เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง นายพลกฤษณ ประโมทะกะ เข้าดำรงตำแหน่งนายกสภาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2527 มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไปแก่ พันเอก อาทร ชนเห็นชอบ
 • พ.ศ. 2528 เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2530 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2530 เปิดสอนบัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2530 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปี) ภาคค่ำ
 • พ.ศ. 2531 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด
 • พ.ศ. 2532 เปิดสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2534 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • พ.ศ. 2535 เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับอนุญาตให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2535 มีชื่อว่า "มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์" (Southeast Asia University) มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเภททั่วไปแก่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
 • พ.ศ. 2537 โอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2538 เปิดสอนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2539 เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)ปิดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
 • พ.ศ. 2541 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษา ใช้เวลาเรียน 3 ปี มีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษา ใช้เวลาเรียน 3 ปี
 • พ.ศ. 2543
เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร 2 ปี (ภาคค่ำ)
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี (ภาคปกติ/ภาคค่ำ)
เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 2 ปี (ภาคปกติ)
เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปริญญาที่สอง
มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไปแก่ นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
 • พ.ศ. 2545
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)
ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร (ต่อเนื่อง)
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ/ค่ำ)
ปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใช้กับทุกคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) และใช้เวลาเรียน 3 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษา
 • พ.ศ. 2546 ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคค่ำ)
 • พ.ศ. 2547
เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (ภาคปกติ/ภาคค่ำ)
 • พ.ศ. 2548
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาเรียน 3 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาเรียน 3 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)
เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ/ภาคค่ำ)
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • และในปีการศึกษาพ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ทำการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มอีก 3 สาขาวิชาได้แก่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์ 3) สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาวิทยาศาสตร์

ชื่อมหาวิทยาลัย แก้

นอกจาก SAU จะเป็นตัวย่อจากชื่อของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีความหมายโดยนัย สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีความหมายตามตัวอักษรดังนี้:

 • S = "search" หมายถึง การค้นคว้า แสวงหา
 • A = "apply" หมายถึง การประยุกต์ใช้
 • U = "understand" หมายถึง รู้แจ้ง

กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีเจตนาที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รักการค้นคว้าความรู้ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม

คณะ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°42′24″N 100°21′23″E / 13.706561°N 100.356457°E / 13.706561; 100.356457