สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Northeastern Vocational Institute of Agricultural) เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนด้านเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อย่อสอกฉ. / NEVIA
คติพจน์สร้างการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่
ให้มีคุรภาพ ได้มาตรฐานสากล
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สถาปนา4 ธันวาคม 2557
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อธิการบดีนายพรณรงค์ วรศิลป์
อธิการบดีนายพรณรงค์ วรศิลป์
นายกสภาสถาบันดร.รอยล จิตรดอน
ที่ตั้ง
ศูนย์กลางร้อยเอ็ด
เลขที่ 235 หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
วิทยาเขต
สี    สีเขียว-ขาว-เหลือง
เว็บไซต์www.nevia.ac.th

ประวัติ

แก้

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 กำหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมตัวกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาตามคำแนะนำ ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงการประสานความร่วมมือเป็นสำคัญ เน้นให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หน้าที่ของสถาบัน

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้

ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556"[1]

โดยให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรออกเป็น 4 แห่ง ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

 1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

หลักสูตร

แก้

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมิติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนดังนี้[2]

 1. หลักสูตรระยะสั้น
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ปี(ต่อเนื่อง)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

ประกาศไว้  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2559  โดย  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานในสังกัด

แก้

ส่วนราชการ

แก้
 • สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
 • สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และและความร่วมมืออาชวีศึกษา
 • สำนักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • อาชีวศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชา

แก้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ศูนย์กลางร้อยเอ็ด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาพณิชยการ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวรักษ์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาพณิชยการ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. https://www.isranews.orgl
 2. "หลักสูตรอาชีวศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-03. สืบค้นเมื่อ 2017-04-06.