มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น (อังกฤษ: Nation University) เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยโยนก[2] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดลำปาง ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเนชั่น
ชื่อย่อมนช. / NTU
คติพจน์มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา26 มกราคม พ.ศ. 2531 (36 ปี)
นายกสภาฯศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิการบดีผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
อธิการบดีผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
ผู้ศึกษา551 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 หมู่ 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สี██ สีฟ้า
เว็บไซต์www.nation.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” และโอนใบอนุญาตให้บริษัท เนชั่น ยู จำกัดเป็นผู้ดำเนินการ[3]

คณะ แก้

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปางที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 8,444 คน และเปิดศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ศูนย์เนชั่นบางนา[4] ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในคณะและหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

สถานที่ แก้

มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดภูมิทัศน์และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่พร้อมสำหรับการให้บริการ สำหรับการเรียนการสอนการวิจัย และการเรียนรู้

 
ป้ายมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

18°15′30.12″N 99°31′54.98″E / 18.2583667°N 99.5319389°E / 18.2583667; 99.5319389