มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น (อังกฤษ: Nation University) เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยโยนก[1] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดลำปาง ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเนชั่น
Nation-U.png
ชื่อย่อมนช. / NTU
คติพจน์มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา26 มกราคม พ.ศ. 2531 (35 ปี)
นายกสภาฯศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิการบดีผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 หมู่ 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สี██ สีฟ้า
เว็บไซต์www.nation.ac.th


ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทโดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 32 ปี (พ.ศ. 2531 – 2563) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 8,444 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,907 คน และระดับปริญญาโท 1,537 คน

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปางที่เปิดการเรียนการสอนมากว่า 32 ปี (พ.ศ. 2531-2563) มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 8,444 คนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

7) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

8) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

10) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

11) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

12) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา


ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นิสิตเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์กับกิจกรรมเพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์จริง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ

อาทิ ห้องสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่พร้อมสำหรับการให้บริการ สำหรับการเรียนการสอนการวิจัย และการเรียนรู้


มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 หมู่ 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°15′30.12″N 99°31′54.98″E / 18.2583667°N 99.5319389°E / 18.2583667; 99.5319389