สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์ ก่อตั้งโดย ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในนาม “วิทยาลัยรัชต์ภาคย์” เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันรัชต์ภาคย์” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ดำเนินการสอนในคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

สถาบันรัชภาคย์
ที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
,
ประเทศไทย
เว็บไซต์www.rajapark.ac.th

อ้างอิง แก้ไข