สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ในชื่อ "วิทยาลัยรัชต์ภาคย์" และเปลี่ยนประเภทเป็น "สถาบันรัชต์ภาคย์" ในปี พ.ศ. 2553

สถาบันรัชภาคย์
อธิการบดีผศ.ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
ผู้ศึกษา328 คน (2566)[1]
ที่อยู่
68 ซ.รามคำแหง 21 (แยกนวศรี 10) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 10310
,
กรุงเทพมหานคร
,
ประเทศไทย
เว็บไซต์www.rajapark.ac.th

ประวัติ

แก้

สถาบันรัชต์ภาคย์ ก่อตั้งโดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในนาม “วิทยาลัยรัชต์ภาคย์” เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยนายเกริกชัย เจริญรัชต์ภาคย์[2] ต่อมา ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันรัชต์ภาคย์” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553[3] ตั้งอยู่เลขที่ 68 ถนนรามคําแหง 21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สถาบันรัชต์ภาคย์ ดำเนินการสอนในคณะต่างๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวมทั้งการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นอธิการบดี และมีศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นนายกสภาสถาบัน

คณะ

แก้

สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดการศึกษา 4 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การบริหารการศึกษา
  • ศิลปการจัดการ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • กฎหมายอิสลาม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขต

แก้

ปัจจุบันสถาบันรัชต์ภาคย์ มีการจัดตั้งวิทยาเขต 1 แห่ง คือ วิทยาเขตยะลา[4] และเคยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส และลพบุรี[5]

อ้างอิง

แก้