มหาวิทยาลัยเอเชียน

มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University - Asian U) หรือเดิมชื่อ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย[2] (Asian University of Science and Technology - Asian UST) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540[3] ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเอเชียนได้ขอแจ้งความประสงค์การเลิกกิจการ และมีคำสั่งเลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเอเชียน
ชื่อย่อAsianU หรือ AsianUST
คติพจน์University of the Future
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดำเนินงาน18 มิถุนายน พ.ศ. 2540–15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อธิการบดีศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์
อธิการบดีศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์
นายกสภาฯดร.จิรายุ อิศรางกรู ณ อยุธยา
ผู้ศึกษา75 คน (2554)[1]
ที่ตั้ง
89 หมู่ 12 ถนนทางหลวง 331 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เว็บไซต์http://www.AsianU.ac.th

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยเอเชียนก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2536 โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างลอร์ด โรนัลด์ ออกซเบิร์ก อธิการบดีแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ อิมพีเรียล

มหาวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา

 
โซนล๊อบบี้ตอนรับ อาคารเรียน

หลักสูตร

แก้

หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree)

แก้

Bachelor of Business Administration in Business Services

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ (B.B.A., Business Services) 5 กลุ่มวิชาเลือก:

 • ด้านการเงิน (Finance)
 • ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business)
 • ด้านการตลาด (Marketing)
 • ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management)
 • ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม (B.Sc., Technology and Engineering Management) 4 กลุ่มวิชาเลือก:

 • ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management)
 • ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
 • ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
 • ด้านการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network Management)

Bachelor of Arts in Digital Content

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) (B.A., Digital Content) 3 กลุ่มวิชาเลือก:

 • ด้านแอนิเมชัน (Animation)
 • ด้านการออกแบบเกม (Game Design)
 • ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

มหาวิทยาลัยเอเชียน ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร[4]

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

แก้

โดยทั่วไปการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียน จะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับการเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตลอดเวลาของการศึกษาเล่าเรียน มีทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยของตนเอง และการเรียนวิชานอกมหาวิทยาลัยได้พบปะเพื่อนนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ มีการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมรมของมหาวิทยาลัย การเล่นกีฬา หรือการพบปะกับเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

การพักอาศัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเอเชียน


การพักอาศัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเอเชียน ไม่เหมือนกับนิสิตนักศึกษาอื่น ส่วนใหญ่นิสิตจะมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัดจะพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบประวัติ เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เข้าพักหอพัก หอพักเป็นลักษณะอาคาร 4 วิง สูง 4 ชั้น จะแบ่งออกเป็น หอพักหญิง 2 หอ ได้แก่ U1 และ U2 และหอพักชาย 2 หอ ได้แก่ U3 และ U4


ชมรม

การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมในมหาวิทยาลัยเอเชียน ไม่มีการจำกัดชั้นปี มหาวิทยาลัยเปิดให้นิสิตในแต่ละคณะรวมกันและพบกันกับนิสิตคณะอื่นๆ เพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 4 ชมรม ได้แก่

 • ชมรมการทำอาหาร (Cooking club)
 • ชมรมดนตรีสากล (Music club)
 • ชมรมถ่ายรูป (Photograph club)
 • ชมรมฝึกพิธีกรมืออาชีพ (MC club)

และมีชมรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภานักศึกษา โดยจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง คือ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

12°50′42″N 101°00′28″E / 12.844930°N 101.007789°E / 12.844930; 101.007789