วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)

วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) (เดิมชื่อ วิทยาลัยคณาสวัสดิ์) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม[1] อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522[2] ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว โดยการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง เมื่อพ.ศ. 2533[3]

วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)
ประเภทเอกชน
ดำเนินงาน23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25226 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
ผู้สถาปนาจิระศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ที่อยู่

ประวัติ แก้

วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ให้ก่อตั้งได้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 โดยมีจิระศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ชาวจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ปัญญา ปุยเปีย อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามและเป็นอธิการบดีคนแรก วิทยาลัยศรีอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคอีสาน

ต่อมาในปี 2530 ได้มีการโอนกิจการไปยังมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย ภายหลังมีเกิดปัญหาในการบริหารจัดการทรัพย์สินขึ้น ทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งที่ 19/2530 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530 และคำสั่งที่ 20/2530 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าควบคุมวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ ตามความในมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน พ.ศ. 2522 และแต่งตั้ง ดร. กวี อิศรวรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแทนนางนิตยา ศรีปัดถา อธิการบดีคนเดิมที่ต้องพ้นจากหน้าที่ตามความในมาตรานี้ จนในที่สุดจึงได้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง ในปี 2533 เนื่องจากจัดการศึกษาเสื่อมลงจากมาตรฐานที่รับรองไว้ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย ไม่งดรับนักศึกษาตามคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย และจัดให้ภิกษุสามเณรเข้าศึกษาซึ่งขัดต่อมติมหาเถรสมาคม[3]

หลักสูตร แก้

วิทยาลัยศรีอีสาน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 คณะ ได้แก่[4][5]

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
   • สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาพืชไร่
   • สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • สาขานิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาการตลาด
   • สาขาการบัญชี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาการตลาด
   • สาขาการบัญชี
   • สาชาการเลขานุการ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาคณิตศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาประวัติศาสตร์
   • สาขาภาษาไทย
   • สาขาภาษาอังกฤษ

อ้างอิง แก้