มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย[2] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ชื่อย่อมว. / VU
คติพจน์จริยธรรม นำปัญญา
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา2 มีนาคม พ.ศ. 2527 (40 ปี)
(สถาปนาวิทยาลัย)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 (29 ปี)
(เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย)
ผู้ศึกษา2,324 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
สี██ สีแสด
เว็บไซต์www.vu.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เดิมคือ "วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล" ซึ่งก่อตั้งโดยนายมุข วงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 โดยแรกก่อตั้ง เปิดสอนเพียง2คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ดำเนินการเปิดสอนคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเปิดการสอนตั้งแต่ปี2527 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2536 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้พิจารณาขอเปลี่ยนประเภทสถาบันเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นระดับมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล " ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537[3]

เดิมนั้นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดการเรียนการสอนในสองวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบ้านเกาะและวิทยาเขตหมื่นไวย (เรียนบางวิชา) ปัจจุบันเปิดการสอนเพียงวิทยาเขตเดียวคือ ที่ตำบลบ้านเกาะ

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย แก้

ตรามหาวิทยาลัย แก้

 

ใช้เครื่องหมายซึ่งมีรูปร่างเป็นวงกลม มีส่วนโค้งภายในรอบวง 16 วงโค้งต่อเนื่องกัน ถัดเข้ามาตอนบนเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาไทยว่า " มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล " ภายในวงโค้งตอนล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า " VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY " ระหว่างชื่อภาษาไทย และ ชื่อภาษาอังกฤษทั้งสองด้าน มีรูปดอกไม้สี่กลีบ เกษรกลม อยู่ทั้งสองด้านเนื้อที่ตรงกลางของวงกลมมีรูปอนุสารีย์ท้าวสุรนารี และ ซุ้มประตูชุมพล กับมีเส้นวงโค้งก้อนเมฆอยู่เบื้องหลัง และ ด้านล่างของวงกลม มีข้อความปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ

จริยธรรม นำปัญญา

ธง และ สีประจำมหาวิทยาลัย แก้

 


 • ธงสีแสด มีตรามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัยอยู่กึ่งกลางธง
 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด ( ███ ) หมายถึง สติปัญญาเป็นเลิศ และ ความรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย แก้


 


 • ต้นแคแสด ( Spathodea campanulata P.Beauv ) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างทึบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ดอกเป็นช่อตั้ง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีจำนวนมาก โคนกลีบดอกติดกัน ปลายแผ่เป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ กลีบดอกยับย่น สีส้มแสดถึงสีแดง

หลักสูตรปริญญาตรี แก้

ปริญญาตรี 4 ปี แก้

คณะนิติศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี )

คณะสาธารณสุขศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะศึกษาศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

คณะนิเทศศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

คณะบริหารธุรกิจ แก้

 • สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปริญญาตรี 5 ปี แก้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท แก้

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แก้

คณะบริหารธุรกิจ แก้

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แก้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แก้

คณะศึกษาศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปริญญาเอก แก้

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต แก้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แก้

คณะศึกษาศาสตร์ แก้

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แก้

คณะวิชา แก้

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย แก้

อ้างอิง แก้

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-11. สืบค้นเมื่อ 2007-02-19.
 3. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้