มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.png
ชื่อย่อมว. / VU
คติพจน์จริยธรรม นำปัญญา
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา2 มีนาคม พ.ศ. 2527 (39 ปี)
(สถาปนาวิทยาลัย)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 (28 ปี)
(เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย)
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
อธิการบดีกิตติ วงษ์ชวลิตกุล
ที่ตั้ง
สี██ สีแสด
เว็บไซต์www.vu.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เดิอคือ "วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล" ซึ่งก่อตั้งโดยนายมุข วงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 โดยแรกก่อตั้ง เปิดสอนเพียง2คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ดำเนินการเปิดสอนคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเปิดการสอนตั้งแต่ปี2527 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2536 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้พิจารณาขอเปลี่ยนประเภทสถาบันเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นระดับมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล " ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537[2]

เดิมนั้นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดการเรียนการสอนใน2วิทยาเขต ได้แก่วิทยาเขตบ้านเกาะและวิทยาเขตหมื่นไวย(เรียนบางวิชา) ปัจจุบันเปิดการสอนเพียงวิทยาเขตเดียวคือ ที่ตำบลบ้านเกาะ

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

ตรามหาวิทยาลัยแก้ไข

ใช้เครื่องหมายซึ่งมีรูปร่างเป็นวงกลม มีส่วนโค้งภายในรอบวง 16 วงโค้งต่อเนื่องกัน ถัดเข้ามาตอนบนเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาไทยว่า " มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล " ภายในวงโค้งตอนล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า " VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY " ระหว่างชื่อภาษาไทย และ ชื่อภาษาอังกฤษทั้งสองด้าน มีรูปดอกไม้สี่กลีบ เกษรกลม อยู่ทั้งสองด้านเนื้อที่ตรงกลางของวงกลมมีรูปอนุสารีย์ท้าวสุรนารี และ ซุ้มประตูชุมพล กับมีเส้นวงโค้งก้อนเมฆอยู่เบื้องหลัง และ ด้านล่างของวงกลม มีข้อความปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ

จริยธรรม นำปัญญา

ธง และ สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข


 • ธงสีแสด มีตรามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัยอยู่กึ่งกลางธง
 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด ( ███ ) หมายถึง สติปัญญาเป็นเลิศ และ ความรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข • ต้นแคแสด ( Spathodea campanulata P.Beauv ) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างทึบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ดอกเป็นช่อตั้ง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีจำนวนมาก โคนกลีบดอกติดกัน ปลายแผ่เป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ กลีบดอกยับย่น สีส้มแสดถึงสีแดง

หลักสูตรปริญญาตรีแก้ไข

ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจแก้ไข

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี วศ.บ.3 ปีแก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

ปริญญาตรี 4 ปีแก้ไข

คณะนิติศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์แก้ไข

(ยุบคณะและโอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ไปสังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์)
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

คณะศึกษาศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร5ปี)
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร5ปี)
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (กำลังรอการอนุมัติ)

คณะนิเทศศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาสื่อดิจิตัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

คณะบริหารธุรกิ เก็บถาวร 2021-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนแก้ไข

 • สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
 • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 • สาขาวิชาการตลา
 • สาขาวิชาการจัดกา
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ)[1]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทั
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

โครงการจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและงานตำรวจ

ปริญญาตรี 5 ปีแก้ไข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม

หลักสูตรปริญญาโทแก้ไข

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจแก้ไข

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแก้ไข

คณะศึกษาศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอกแก้ไข

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตแก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตแก้ไข

คณะศึกษาศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแก้ไข

คณะศึกษาศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตแก้ไข

คณะวิชาแก้ไข

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-11. สืบค้นเมื่อ 2007-02-19.
 2. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข