สถาบันอาศรมศิลป์

สถาบันอาศรมศิลป์ (อังกฤษ: Arsom Silp Institute of the Arts) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยที่ไม่แสวงหาผลกำไร[2] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549[3] โดยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ[4] ผู้ยื่นจดทะเบียน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

สถาบันอาศรมศิลป์
ชื่อย่ออ.ศ. / AS
คติพจน์สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อรับใช้สังคม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา17 ตุลาคม พ.ศ. 2549
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภัทร นิยม
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภัทร นิยม
นายกสภาฯศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ผู้ศึกษา86 คน[1]
ที่ตั้ง
สถาบันอาศรมศิลป์
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
สี██████ สีครั่ง สีเข สีคราม
เว็บไซต์http://www.arsomsilp.ac.th

เกี่ยวกับสถาบัน แก้

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง คือ การเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์อย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงถึงการขัดเกลาตนเองให้มีคุณค่า และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงสุด ด้วยกระบวนการสำคัญ ๓ ด้าน คือ

 1. การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) จนเข้าถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้
 2. การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากการเรียนรู้บนการ งานจริง (Work-Based Learning) ผ่านโครงงานวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของสถาบันฯ
 3. การเรียนรู้จากการสื่อสาร (Communication based learning) เช่น การฟังอย่าง ลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างเท่าเทียม เคารพความเป็นมนุษย์

จากกระบวนการดังกล่าว จะทำให้นักศึกษามีทักษะและทัศนคติในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของบุคคล และสังคมไปพร้อมกัน

เครื่องหมายของสถาบัน แก้

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน แก้

สัญลักษณ์ของสถาบันคือภาพสะท้อนปรัชญาการศึกษาอันเป็นรากฐานทางความคิดและการปฏิบัติของบุคลากรในสถาบัน สถาบันอาศรมศิลป์ได้รับเกียรติจากท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์กำลังหมุน โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้

 • คล้ายธรรมจักร คือดวงใจของการศึกษาไตรปิฎก คือมิ่งขวัญของพุทธธรรม
 • กงล้อมีการหมุน หมายถึงปฏิธาณที่เคลื่อนไหวไปสู่การเล็งผลเลิศ ณ สัจธรรมทั้งปวงในสกลจักรวาล
 • ทักษิณาวรรต หมายถึง ในระเบียบของฉัพพรรณรังสี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือมรดกเข้าหาความจริงแท้
 • แสงโค้ง ไปประสานกับจักรวาลอื่นๆคือ เสาะแสวงซึ่งความจริงอื่นๆ ในหลายวิถีทางแห่งจักรวาลต่างๆ

สีประจำสถาบัน แก้

สีประจำสถาบันอาศรมศิลป์เป็นสีไทยโบราณที่มีความสอดคล้องกับความเป็น แม่สี ของสีสากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการทำงานศิลปะ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผ่านกระบวนการทำงานศิลปะ สีประจำสถาบัน ประกอบด้วย 3 สี ดังต่อไปนี้

   

 •   สีครั่ง (สีแดง) แทนความหมายของ สุนทรียธรรม คือ ความขับเด่นเข้าสู่ความงาม
 •   สีเข (สีเหลือง) แทนความหมายของ มงคลธรรม คือ ความอร่ามเหลืองเรืองรองของพระศาสนาที่คุ้มครองชีวิตจิตวิญญาณของผู้คน
 •   สีคราม (สีน้ำเงิน) แทนความหมายของ วัฒนธรรม คือ ความหลากหลายที่เชื่อมโยงสังคมด้วยกัน


หลักสูตร แก้

สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอาศรมศิลป์
หลักสูตร ระดับบัณฑิต (ป.ตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม

หลักสูตรศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5ปี)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องได้เรียนวิชาพื้นฐาน 4 วิชา คือ วิชามงคลชีวิต วิชาธรรมชาติวิจักษณ์ วิชาการศึกษาชุมชนและสาระสัญจร และวิชาการดูแลสุขภาพองค์รวม

ทำเนียบอธิการบดี แก้

สถาบันอาศรมศิลป์
อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภัทร นิยม 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

พิธีประสาทปริญญาบัตร แก้

พิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันอาศรมศิลป์
ครั้งที่ สถานที่ วันที่ ปีการศึกษา ประธานในพิธี
1 อาคารไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2556 2555 ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
2 อาคารกีฬาใหม่ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 8 พฤศจิกายน 2560 2556 - 2559 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
3 อาคารกีฬาใหม่ โรงเรียนรุ่งอรุณ 27 พฤศจิกายน 2562 2560-2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
4 ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารรพินทร สถาบันอาศรมศิลป์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3 พฤศจิกายน 2565 2562-2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

อ้างอิง แก้

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. http://arsomsilp.wordpress.com/
 3. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ สกอ.
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาราชกิจานุเบกษา เล่ม 123 ตอน 122ง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้