อันดับมหาวิทยาลัยไทย

อันดับมหาวิทยาลัยไทยจากมุมมองของนานาชาติหลากหลายสำนัก สามารถทำให้เห็นภาพรวมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

การจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities แก้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Academic Ranking of World Universities หรือ ARWU ประจำปี 2017 จัดโดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงของประเทศจีน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในวารสารชั้นนำของโลก ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโนเบล หรือรางวัลในระดับนานาชาติ

สถาบัน 2017[1]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 401-500
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 501-600
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 701-800

Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) หรือ CWTS Leiden University[2] แก้

เป็นการจัดอันดับโดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ Web of Science ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งหมด 842 มหาวิทยาลัย จาก 53 ประเทศทั่วโลก

สถาบัน 2017[3] 2018[4] 2019[5] 2020[6] 2021[7]
อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 458 2 461 2 458 2 458 2 445
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 459 1 456 1 428 1 413 1 404
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 708 3 695 3 687 3 654 3 644
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 754 4 756 4 744 4 757 4 758
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 851 5 856 5 824 5 824 5 798
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 921 6 900 6 884

Center for World University Rankings (CWUR)[8] แก้

เป็นการจัดอันดับโดยพิจารณาจากการได้รับรางวัลต่างๆในระดับนานาชาติและการได้ดำรงตำแหน่ง CEO ในบริษัทชั้นนำทั่วโลกของบัณทิตที่จบไปแล้ว, การได้รับรางวัลต่างๆในระดับนานาชาติ ของคณาจารย์, งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

สถาบัน 2017[9] 2018-19[10] 2019-20[11] 2020-21[12] 2021-22[13]
อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 308 2 488 1 486 1 493 1 484
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 518 1 471 2 500 2 561 2 549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 846 3 793 3 924 3 930 3 944
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 990 5 1107 5 1174 4 1172
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 1104 4 1161 5 1185
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 1191 6 1243 6 1252
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 1456 7 1500 7 1551
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 1603 8 1646 8 1654
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 1763 10 1810 9 1747
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 1917 9 1748 10 1749
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 11 1983

Nature Index แก้

Nature Index จัดโดยวารสารในเครือ Nature Publishing Group ซึ่งเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก โดยการนับจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อปีในวารสารที่ในเครือ Nature Publishing Group

สถาบัน 2017[14] 2018[15] 2019[16] 2020[17] 2021[18] 2022[19]
อันดับในประเทศ อันดับในประเทศ อันดับในประเทศ อันดับในประเทศ อันดับในประเทศ อันดับในประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1 1 1 2 2
สถาบันวิทยสิริเมธี 2 2 2 2 1 1
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 3 3 3 3 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 4 5 11 7 6
มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 5 4 16 21 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 7 19 14 11 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 6 6 8 10 9
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8 8 9 17 15 23
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9 10 10 6 6 7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 9 7 4 4 13
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 12 8 5 5 5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 18 20 7 13 16
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ - 11 13 9 24 17
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - 16 18 10 9 21
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - 15 12 12 8 12
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 14 14 18 19 10

Quacquarelli Symonds (QS)[20] แก้

Quacquarelli Symonds (QS) เป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม โดยมีการจัดอันดับที่ครอบคลุม ประกอบด้วย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก(QS World University Rankings® ) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค(QS University Ranking by Region) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามกลุ่มวิชา(QS University Ranking by Faculty) และ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามรายวิชา(QS University Ranking by Subject)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก(QS World University Rankings® ) แก้

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[21]

สถาบัน 2017-2018[22] 2019[23] 2020[24] 2021[25] 2022[26]
อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 245 1 271 1 247 1 208 1 215
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 334 2 380 2 314 2 252 2 255
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 551-600 3 601-650 3 601-650 4 601-650 3 601-650
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 601-650 4 651-700 3 601-650 3 561-570 3 601-650
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 751-800 5 801-1000 5 801-1000 5 801-1000 5 801-1000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 801-1000 5 801-1000 5 801-1000 5 801-1000 5 801-1000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 801-1000 5 801-1000 5 801-1000 5 801-1000 5 801-1000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 801-1000 5 801-1000 5 801-1000 5 801-1000 5 801-1000
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 1001+ 9 1001+ 9 1001-1200
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 1001+ 10 1201+

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเอเชีย (QS University Ranking by Region: Asia) แก้

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[27]

สถาบัน 2018[28]
อันดับในประเทศ อันดับในเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 50
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 97
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 112
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 149
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 171
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 178
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 188
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 261-270
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี =10 301-350
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ =10 301-350
มหาวิทยาลัยนเรศวร =10 301-350
มหาวิทยาลัยศิลปากร =10 301-350
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 351-400

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามกลุ่มวิชา(QS University Ranking by Faculty) แก้

ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แก้

สถาบัน 2018[29]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 197
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 376
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 392

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แก้

สถาบัน 2018[30]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 140
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 251
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 388
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =4 451-500
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง =4 451-500
มหาวิทยาลัยมหิดล =4 451-500
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =4 451-500

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและแพทยศาสตร์ แก้

สถาบัน 2018[31]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 122
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 215
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 369
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ =4 451-500
มหาวิทยาลัยขอนแก่น =4 451-500
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ =4 451-500

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แก้

สถาบัน 2018[32]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 =266

สังคมศาสตร์และการจัดการ แก้

สถาบัน 2018[33]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 139
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 252
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 3 335
มหาวิทยาลัยมหิดล 4 346
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 396

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามรายวิชา(QS University Ranking by Subject) แก้

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แก้

โบราณคดี แก้
สถาบัน 2018[34]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง แก้
สถาบัน 2018[35]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย =1 101-150
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย =1 101-150
ศิลปะและการออกแบบ แก้
สถาบัน 2018[36]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์โบราณ แก้
สถาบัน 2018[37]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษและวรรณกรรม แก้
สถาบัน 2018[38]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์ แก้
สถาบัน 2018[39]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ภาษาศาสตร์ แก้
สถาบัน 2018[40]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 151-200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 201-250
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 251-300
ภาษาร่วมสมัย แก้
สถาบัน 2018[41]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 201-250
ศิลปะการแสดง แก้
สถาบัน 2018[42]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ปรัชญา แก้
สถาบัน 2018[43]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ศาสนศึกษา แก้
สถาบัน 2018[44]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แก้

สถาบัน 2019[45] 2020[46] 2021[47] 2022[48]
อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 191 1 227 1 244 1 240
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 336 2 370 2 451-500 2 401-450
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 451-500 3 451-500 2 451-500 3 451-500
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 451-500
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แก้
สถาบัน 2018[49]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 201-250
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 351-400
วิศวกรรมเคมี แก้
สถาบัน 2018[50]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 51-100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 251-300
วิศวกรรมโยธา แก้
สถาบัน 2018[51]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1 101-150
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 151-200
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก้
สถาบัน 2018[52][52]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 151-200
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 251-300
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 301-350
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 351-400
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมอุตสาหการ แก้
สถาบัน 2018[53]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 151-200
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ =2 301-350
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =2 301-350
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 351-400
วิศวกรรมเหมืองแร่ แก้
สถาบัน 2018[54]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 48

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ แก้

การเกษตรและการป่าไม้ แก้
สถาบัน 2018[55]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 40
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 101-150
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 151-200
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 4 201-250
กายวิภาค และ สรีระวิทยา แก้
สถาบัน 2018[56]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แก้
สถาบัน 2018[57]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย =1 201-250
มหาวิทยาลัยมหิดล =1 201-250
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ =3 401-450
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =3 401-450
ทันตแพทย์ แก้
สถาบัน 2018[58] อันดับในประเทศ อันดับโลก
แพทยศาสตร์ แก้
สถาบัน 2018[59]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 101-150
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 151-200
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 251-300
มหาวิทยาลัยขอนแก่น =4 401-450
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ =4 401-450
พยาบาลศาสตร์ แก้
สถาบัน 2018[60]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ แก้
สถาบัน 2018[61]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 51-100
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 101-150
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 251-300
จิตวิทยา แก้
สถาบัน 2018[62]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
สัตวแพทย์ แก้
สถาบัน 2018[63]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แก้

เคมี แก้
สถาบัน 2019[64]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 201-250
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 301-350
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 401-450
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 451-500
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 551-600
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แก้
สถาบัน 2018[65]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 151-200
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 201-250
ภูมิศาสตร์ แก้
สถาบัน 2018[66]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
วัสดุศาสตร์ แก้
สถาบัน 2018[67]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 151-200
คณิตศาสตร์ แก้
สถาบัน 2016
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 301-400
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 -
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 -
มหาวิทยาลัยมหิดล 4 -
มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 -
 • ปี 2018 ไม่มีมหาวิทยาลัยไทยถูกจัดอันดับ
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ แก้
สถาบัน 2018[68]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 301-350

สังคมศาสตร์และการจัดการ แก้

การเงินและการบัญชี แก้
สถาบัน 2018[69]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
บริหารธุรกิจและการจัดการ แก้
สถาบัน 2018[70]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย =1 151-200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =1 151-200
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 3 251-300
เศรษฐศาสตร์ และ เศรษฐมิติ แก้
สถาบัน 2018[71]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 201-250
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 301-350
สังคมวิทยา แก้
สถาบัน 2018[72]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
รัฐศาสตร์ และ การศึกษาระหว่างประเทศ แก้
สถาบัน 2018[73]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150

การจัดอันดับ QS Graduate Employability Rankings แก้

เป็นการจัดอันดับคุณภาพการจ้างงานของบัณฑิต โดยพิจารณาจาก ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้จ้างงาน ผลผลิตของบัณฑิต อัตราการจ้างงานบัณฑิต เป็นต้น

สถาบัน 2018[74]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 251-300
มหาวิทยาลัยมหิดล =2 301-500
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =2 301-500

Round University Rankings[75] แก้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2016 โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2016 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน ระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10%[76]

สถาบัน 2017[77]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 398
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 408
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 519
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 600
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 650
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 668
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 687
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 691

RUR Reputation Rankings[78] แก้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Reputation Rankings โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2016 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาในด้านชื่อเสียงการสอน และชื่อเสียงเกี่ยวกับงานวิจัย

สถาบัน 2017
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 194
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 246
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 438
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 451
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 574
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 680
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 717
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 718
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง =9 =730
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =9 =730

RUR Research Performance World University Rankings[79] แก้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Research Performance World University Rankings โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2016 โดยเน้นจัดอันดับในด้านคุณภาพการวิจัย

สถาบัน 2016
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 424
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 449
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 457
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 484
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 526
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 633

RUR Academic Rankings[80] แก้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Research Performance World University Rankings โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2017 โดยเน้นจัดอันดับในด้านบุคลากร ปริมาณและการอ้างอิงงานวิจัย

สถาบัน 2017
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 328
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 358
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 526
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 567
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 604
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 628
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 657
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 686
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10 711

SCImago Institutions Ranking (SIR) แก้

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น[81]

สถาบัน 2016[82]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 450
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 475
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 560
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 574
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 582
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 9 610
มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 617
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 620
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 629
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 632
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 634
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 15 636
มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 645
มหาวิทยาลัยรังสิต 17 677

Times Higher Education World University Rankings[83] แก้

นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (THES) ได้จัดทำอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยแบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาเวชชีวศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (THE - World University Rankings) แก้

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[84]

สถาบัน 2020[85] 2021[86] 2022[87]
อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 601-800 1 601-800 1 601-800
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 601-800 1 601-800 1 601-800
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 801-1000 1 601-800 3 801-1000
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 1001+ 5 1001+ 5 1001-1200
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 1001+ 4 801-1000 3 801-1000
มหาวิทยาลัยบูรพา 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 1001+ 5 1001+ 6 1201+

การจัดอันดับในเอเชีย(THE - Asia University Rankings) แก้

สถาบัน 2017[88]
อันดับในประเทศ อันดับในเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 97
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 101-110
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 151-160
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 171-180
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5 181-190
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 191-200
มหาวิทยาลัยขอนแก่น =7 201-250
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ =7 201-250
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 251+

University Ranking by Academic Performance (URAP) แก้

University Ranking by Academic Performance หรือ “URAP” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ.2009 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยเริ่มทำการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

2017-2018[89]
สถาบัน อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 443
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 482
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 784
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 866
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 896
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 924
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 966
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 1137
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 1250
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 1374
มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 1688
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 1733
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 13 1782
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 14 1855
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 2038
มหาวิทยาลัยศิลปากร 16 2119
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 2132
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 2141
มหาวิทยาลัยบูรพา 19 2345
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 2385

U.S. News Best Global Universities[90] แก้

U.S. News & World Report นิตยสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา มีเกณฑ์จัดอันดับหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก และระดับภูมิภาค สื่อสิ่งพิมพ์ การถูกนำไปอ้างอิง ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอก เป็นต้น

สถาบัน 2018[91]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 509
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 838
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 922
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 961
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 971
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี =7 -
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง =7 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี =7 -

อันดับในด้านอื่นๆ แก้

UI GreenMetric World University Ranking[92] แก้

เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[93]

สถาบัน 2017[94]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 88
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 91
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 97
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 4 123
มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 144
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6 157
มหาวิทยาลัยสยาม 7 169
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 177
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9 184
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 196
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 214
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 227
มหาวิทยาลัยศิลปากร 13 229
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 230
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 15 262
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 16 263
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17 270
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 314
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 321
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20 366
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 379
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22 381
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 23 400
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 24 440
มหาวิทยาลัยทักษิณ 25 447
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 560
มหาวิทยาลัยบูรพา 27 566

Webometrics[95] แก้

การจัดอันดับของ Webometrics จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวน Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม 10 อันดับแรก (อันดับเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์) http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand

2018(1)[96]
สถาบัน อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 548
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 568
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 746
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 751
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 752
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 1068
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 1072
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 1093
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 1156
มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 1327

*หมายเหตุ มักมีการเข้าใจผิดนำเอาอันดับจาก Webometrics ไปใช้อ้างอิงในด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับนี้ที่เน้นในด้านของระบบสื่อออนไลน์และการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างการนำ Webometrics ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น "อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านวิชาการจาก Webometrics"

ตัวอย่างแนะนำที่ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น "อันดับมหาวิทยาลัยในด้านระบบสื่อออนไลน์ จาก Webometrics "

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-24. สืบค้นเมื่อ 2017-08-21.
 2. http://www.leidenranking.com/
 3. http://www.leidenranking.com/ranking/2017/list
 4. http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list
 5. http://www.leidenranking.com/ranking/2019/list
 6. http://www.leidenranking.com/ranking/2020/list
 7. http://www.leidenranking.com/ranking/2021/list
 8. http://cwur.org/
 9. http://cwur.org/2017/thailand.php
 10. https://cwur.org/2018-19.php
 11. https://cwur.org/2019-20.php
 12. https://cwur.org/2020-21.php
 13. https://cwur.org/2021-22.php
 14. https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/All/countries-Thailand/All/weighted_score
 15. Nature Index. 2018 tables: Institutions - academic. สืบค้นเมื่อ 07-08-2022
 16. Nature Index. 2019 tables: Institutions - academic. สืบค้นเมื่อ 07-08-2022
 17. Nature Index. 2020 tables: Institutions - academic. สืบค้นเมื่อ 07-08-2022
 18. Nature Index. 2021 tables: Institutions - academic. สืบค้นเมื่อ 07-08-2022
 19. Nature Index. tables: Institutions - academic. สืบค้นเมื่อ 07-08-2022
 20. http://www.topuniversities.com/university-rankings
 21. http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
 22. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
 23. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
 24. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
 25. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
 26. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
 27. http://www.topuniversities.com/asia-rankings/methodology
 28. https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2018
 29. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/arts-humanities
 30. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-technology
 31. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/life-sciences-medicine
 32. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/natural-sciences
 33. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/social-sciences-management
 34. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/archaeology
 35. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/architecture
 36. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/art-design
 37. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/classics-ancient-history
 38. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/english-language-literature
 39. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/history
 40. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/linguistics
 41. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/modern-languages
 42. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/performing-arts
 43. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/philosophy
 44. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/theology-divinity-religious-studies
 45. Quacquarelli Symonds. (2019). QS World University Rankings by Subject 2019: Engineering & Technology. สืบค้นเมื่อ 06-08-2022
 46. Quacquarelli Symonds. (2020). QS World University Rankings by Subject 2020: Engineering & Technology. สืบค้นเมื่อ 06-08-2022
 47. Quacquarelli Symonds. (2021). QS World University Rankings by Subject 2021: Engineering & Technology. สืบค้นเมื่อ 06-08-2022
 48. Quacquarelli Symonds. (2022). QS World University Rankings by Subject 2022: Engineering & Technology. สืบค้นเมื่อ 06-08-2022
 49. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/computer-science-information-systems
 50. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-chemical
 51. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-civil-structural
 52. 52.0 52.1 https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-electrical-electronic
 53. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-mechanical
 54. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-mineral-mining
 55. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/agriculture-forestry
 56. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/anatomy-physiology
 57. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/biological-sciences
 58. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/dentistry
 59. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/medicine
 60. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/nursing
 61. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/pharmacy-pharmacology
 62. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/psychology
 63. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/veterinary-science
 64. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/chemistry
 65. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/environmental-studies
 66. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/geography
 67. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/materials-sciences
 68. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/physics-astronomy
 69. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/accounting-finance
 70. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/business-management-studies
 71. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/economics-econometrics
 72. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/sociology
 73. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/politics
 74. https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018
 75. http://roundranking.com/
 76. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-21. สืบค้นเมื่อ 2016-09-17.
 77. http://roundranking.com/ranking.html#overall-all
 78. http://roundranking.com/ranking/reputation-rankings.html#t2016
 79. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-21. สืบค้นเมื่อ 2017-03-19.
 80. http://roundranking.com/ranking/academic-rankings.html
 81. http://www.scimagoir.com/methodology.php
 82. http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA
 83. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
 84. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 85. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 86. ไทมส์ไฮเออร์เอดยูเคชัน. (2021). World University Rankings 2021. สืบค้นเมื่อ 06-08-2022
 87. ไทมส์ไฮเออร์เอดยูเคชัน. (2021). World University Rankings 2022. สืบค้นเมื่อ 06-08-2022
 88. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 89. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-07. สืบค้นเมื่อ 2018-03-06.
 90. http://www.usnews.com/education/best-global-universities
 91. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?region=asia&country=thailand&name=
 92. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-01-28. สืบค้นเมื่อ 2018-03-06.
 93. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-12. สืบค้นเมื่อ 2016-09-17.
 94. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-03-23.
 95. http://www.webometrics.info/en
 96. http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand