อันดับมหาวิทยาลัยไทย

อันดับมหาวิทยาลัยไทยจากมุมมองของนานาชาติหลากหลายสำนัก สามารถทำให้เห็นภาพรวมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

การจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universitiesแก้ไข

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Academic Ranking of World Universities หรือ ARWU ประจำปี 2017 จัดโดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงของประเทศจีน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในวารสารชั้นนำของโลก ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโนเบล หรือรางวัลในระดับนานาชาติ

สถาบัน 2017[1]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 401-500
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 501-600
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 701-800

Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) หรือ CWTS Leiden University[2]แก้ไข

เป็นการจัดอันดับโดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ Web of Science ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งหมด 842 มหาวิทยาลัย จาก 53 ประเทศทั่วโลก

สถาบัน 2017[3]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 458
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 459
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 708
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 754
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 851

Center for World University Rankings (CWUR)[4]แก้ไข

เป็นการจัดอันดับโดยพิจารณาจากการได้รับรางวัลต่างๆในระดับนานาชาติและการได้ดำรงตำแหน่ง CEO ในบริษัทชั้นนำทั่วโลกของบัณทิตที่จบไปแล้ว, การได้รับรางวัลต่างๆในระดับนานาชาติ ของคณาจารย์, งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

สถาบัน 2017[5]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 308
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 518
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 846

Nature Indexแก้ไข

Nature Index จัดโดยวารสารในเครือ Nature Publishing Group ซึ่งเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก โดยการนับจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อปีในวารสารที่ในเครือ Nature Publishing Group

สถาบัน 2017[6]
อันดับในประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
สถาบันวิทยสิริเมธี 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10

Quacquarelli Symonds (QS)[7]แก้ไข

Quacquarelli Symonds (QS) เป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม โดยมีการจัดอันดับที่ครอบคลุม ประกอบด้วย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก(QS World University Rankings® ) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค(QS University Ranking by Region) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามกลุ่มวิชา(QS University Ranking by Faculty) และ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามรายวิชา(QS University Ranking by Subject)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก(QS World University Rankings® )แก้ไข

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[8]

สถาบัน 2017-2018[9]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 245
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 334
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 551-600
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 601-650
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 751-800
มหาวิทยาลัยขอนแก่น =6 801-1000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี =6 801-1000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ =6 801-1000

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเอเชีย (QS University Ranking by Region: Asia)แก้ไข

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[10]

สถาบัน 2018[11]
อันดับในประเทศ อันดับในเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 50
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 97
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 112
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 149
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 171
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 178
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 188
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 261-270
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี =10 301-350
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ =10 301-350
มหาวิทยาลัยนเรศวร =10 301-350
มหาวิทยาลัยศิลปากร =10 301-350
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 351-400

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามกลุ่มวิชา(QS University Ranking by Faculty)แก้ไข

ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก้ไข

สถาบัน 2018[12]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 197
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 376
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 392

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

สถาบัน 2018[13]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 140
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 251
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 388
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =4 451-500
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง =4 451-500
มหาวิทยาลัยมหิดล =4 451-500
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =4 451-500

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและแพทยศาสตร์แก้ไข

สถาบัน 2018[14]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 122
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 215
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 369
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ =4 451-500
มหาวิทยาลัยขอนแก่น =4 451-500
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ =4 451-500

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแก้ไข

สถาบัน 2018[15]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 =266

สังคมศาสตร์และการจัดการแก้ไข

สถาบัน 2018[16]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 139
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 252
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 3 335
มหาวิทยาลัยมหิดล 4 346
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 396

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามรายวิชา(QS University Ranking by Subject)แก้ไข

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์แก้ไข

โบราณคดีแก้ไข
สถาบัน 2018[17]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างแก้ไข
สถาบัน 2018[18]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย =1 101-150
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย =1 101-150
ศิลปะและการออกแบบแก้ไข
สถาบัน 2018[19]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์โบราณแก้ไข
สถาบัน 2018[20]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษและวรรณกรรมแก้ไข
สถาบัน 2018[21]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2018[22]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ภาษาศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2018[23]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 151-200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 201-250
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 251-300
ภาษาร่วมสมัยแก้ไข
สถาบัน 2018[24]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 201-250
ศิลปะการแสดงแก้ไข
สถาบัน 2018[25]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ปรัชญาแก้ไข
สถาบัน 2018[26]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
ศาสนศึกษาแก้ไข
สถาบัน 2018[27]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศแก้ไข
สถาบัน 2018[28]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 201-250
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 351-400
วิศวกรรมเคมีแก้ไข
สถาบัน 2018[29]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 51-100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 251-300
วิศวกรรมโยธาแก้ไข
สถาบัน 2018[30]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1 101-150
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 151-200
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แก้ไข
สถาบัน 2018[31][31]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 151-200
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 251-300
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 301-350
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 351-400
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมอุตสาหการแก้ไข
สถาบัน 2018[32]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 151-200
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ =2 301-350
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =2 301-350
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 351-400
วิศวกรรมเหมืองแร่แก้ไข
สถาบัน 2018[33]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 48

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์แก้ไข

การเกษตรและการป่าไม้แก้ไข
สถาบัน 2018[34]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 40
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 101-150
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 151-200
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 4 201-250
กายวิภาค และ สรีระวิทยาแก้ไข
สถาบัน 2018[35]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพแก้ไข
สถาบัน 2018[36]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย =1 201-250
มหาวิทยาลัยมหิดล =1 201-250
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ =3 401-450
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =3 401-450
ทันตแพทย์แก้ไข
สถาบัน 2018[37] อันดับในประเทศ อันดับโลก
แพทยศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2018[38]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 101-150
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 151-200
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 251-300
มหาวิทยาลัยขอนแก่น =4 401-450
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ =4 401-450
พยาบาลศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2018[39]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2018[40]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 51-100
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 101-150
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 251-300
จิตวิทยาแก้ไข
สถาบัน 2018[41]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย
สัตวแพทย์แก้ไข
สถาบัน 2018[42]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแก้ไข

เคมีแก้ไข
สถาบัน 2019[43]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 201-250
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 301-350
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 401-450
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 451-500
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 551-600
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก้ไข
สถาบัน 2018[44]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2 151-200
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 201-250
ภูมิศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2018[45]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
วัสดุศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2018[46]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 151-200
คณิตศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2016
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 301-400
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 -
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 -
มหาวิทยาลัยมหิดล 4 -
มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 -
 • ปี 2018 ไม่มีมหาวิทยาลัยไทยถูกจัดอันดับ
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์แก้ไข
สถาบัน 2018[47]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 301-350

สังคมศาสตร์และการจัดการแก้ไข

การเงินและการบัญชีแก้ไข
สถาบัน 2018[48]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
บริหารธุรกิจและการจัดการแก้ไข
สถาบัน 2018[49]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย =1 151-200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =1 151-200
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 3 251-300
เศรษฐศาสตร์ และ เศรษฐมิติแก้ไข
สถาบัน 2018[50]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 201-250
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 301-350
สังคมวิทยาแก้ไข
สถาบัน 2018[51]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150
รัฐศาสตร์ และ การศึกษาระหว่างประเทศแก้ไข
สถาบัน 2018[52]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 101-150

การจัดอันดับ QS Graduate Employability Rankingsแก้ไข

เป็นการจัดอันดับคุณภาพการจ้างงานของบัณฑิต โดยพิจารณาจาก ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้จ้างงาน ผลผลิตของบัณฑิต อัตราการจ้างงานบัณฑิต เป็นต้น

สถาบัน 2018[53]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 251-300
มหาวิทยาลัยมหิดล =2 301-500
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =2 301-500

Round University Rankings[54]แก้ไข

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2016 โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2016 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน ระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10%[55]

สถาบัน 2017[56]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 398
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 408
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 519
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 600
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 650
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 668
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 687
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 691

RUR Reputation Rankings[57]แก้ไข

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Reputation Rankings โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2016 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาในด้านชื่อเสียงการสอน และชื่อเสียงเกี่ยวกับงานวิจัย

สถาบัน 2017
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 194
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 246
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 438
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 451
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 574
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 680
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 717
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 718
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง =9 =730
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =9 =730

RUR Research Performance World University Rankings[58]แก้ไข

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Research Performance World University Rankings โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2016 โดยเน้นจัดอันดับในด้านคุณภาพการวิจัย

สถาบัน 2016
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 424
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 449
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 457
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 484
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 526
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 633

RUR Academic Rankings[59]แก้ไข

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Research Performance World University Rankings โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2017 โดยเน้นจัดอันดับในด้านบุคลากร ปริมาณและการอ้างอิงงานวิจัย

สถาบัน 2017
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 328
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 358
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 526
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 567
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 604
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 628
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 657
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 686
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10 711

SCImago Institutions Ranking (SIR)แก้ไข

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น[60]

สถาบัน 2016[61]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 450
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 475
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 560
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 574
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 582
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 9 610
มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 617
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 620
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 629
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 632
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 634
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 15 636
มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 645
มหาวิทยาลัยรังสิต 17 677

Times Higher Education World University Rankings[62]แก้ไข

นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (THES) ได้จัดทำอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยแบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาเวชชีวศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก(THE - World University Rankings)แก้ไข

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[63]

สถาบัน 2020[64]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง =1 601-800
มหาวิทยาลัยมหิดล =1 601-800
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย =3 801-1000
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =4 1001+
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =5 1001+
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ =6 1001+
มหาวิทยาลัยขอนแก่น =7 1001+
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง =8 1001+
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ =9 1001+
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 1001+

การจัดอันดับในเอเชีย(THE - Asia University Rankings)แก้ไข

สถาบัน 2017[65]
อันดับในประเทศ อันดับในเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 97
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 101-110
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 151-160
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 171-180
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5 181-190
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 191-200
มหาวิทยาลัยขอนแก่น =7 201-250
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ =7 201-250
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 251+

University Ranking by Academic Performance (URAP)แก้ไข

University Ranking by Academic Performance หรือ “URAP” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ.2009 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยเริ่มทำการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

2017-2018[66]
สถาบัน อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 443
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 482
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 784
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 866
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 896
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 924
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 966
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 1137
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 1250
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 1374
มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 1688
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 1733
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 13 1782
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 14 1855
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 2038
มหาวิทยาลัยศิลปากร 16 2119
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 2132
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 2141
มหาวิทยาลัยบูรพา 19 2345
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 2385

U.S. News Best Global Universities[67]แก้ไข

U.S. News & World Report นิตยสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา มีเกณฑ์จัดอันดับหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก และระดับภูมิภาค สื่อสิ่งพิมพ์ การถูกนำไปอ้างอิง ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอก เป็นต้น

สถาบัน 2018[68]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 509
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 838
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 922
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 961
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 971
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี =7 -
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง =7 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี =7 -

อันดับในด้านอื่นๆแก้ไข

UI GreenMetric World University Ranking[69]แก้ไข

เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[70]

สถาบัน 2017[71]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 88
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 91
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 97
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 4 123
มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 144
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6 157
มหาวิทยาลัยสยาม 7 169
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 177
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9 184
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 196
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 214
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 227
มหาวิทยาลัยศิลปากร 13 229
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 230
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 15 262
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 16 263
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17 270
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 314
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 321
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20 366
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 379
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22 381
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 23 400
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 24 440
มหาวิทยาลัยทักษิณ 25 447
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 560
มหาวิทยาลัยบูรพา 27 566

Webometrics[72]แก้ไข

การจัดอันดับของ Webometrics จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวน Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม 10 อันดับแรก (อันดับเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์) http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand

2018(1)[73]
สถาบัน อันดับในประเทศ อันดับโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 548
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 568
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 746
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 751
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 752
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 1068
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 1072
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 1093
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 1156
มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 1327

*หมายเหตุ มักมีการเข้าใจผิดนำเอาอันดับจาก Webometrics ไปใช้อ้างอิงในด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับนี้ที่เน้นในด้านของระบบสื่อออนไลน์และการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างการนำ Webometrics ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น "อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านวิชาการจาก Webometrics"

ตัวอย่างแนะนำที่ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น "อันดับมหาวิทยาลัยในด้านระบบสื่อออนไลน์ จาก Webometrics "

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://shanghairanking.com/World-University-Rankings-2017/Thailand.html
 2. http://www.leidenranking.com/
 3. http://www.leidenranking.com/ranking/2017/list
 4. http://cwur.org/
 5. http://cwur.org/2017/thailand.php
 6. https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/All/countries-Thailand/All/weighted_score
 7. http://www.topuniversities.com/university-rankings
 8. http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
 9. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
 10. http://www.topuniversities.com/asia-rankings/methodology
 11. https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2018
 12. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/arts-humanities
 13. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-technology
 14. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/life-sciences-medicine
 15. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/natural-sciences
 16. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/social-sciences-management
 17. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/archaeology
 18. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/architecture
 19. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/art-design
 20. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/classics-ancient-history
 21. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/english-language-literature
 22. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/history
 23. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/linguistics
 24. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/modern-languages
 25. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/performing-arts
 26. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/philosophy
 27. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/theology-divinity-religious-studies
 28. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/computer-science-information-systems
 29. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-chemical
 30. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-civil-structural
 31. 31.0 31.1 https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-electrical-electronic
 32. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-mechanical
 33. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/engineering-mineral-mining
 34. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/agriculture-forestry
 35. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/anatomy-physiology
 36. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/biological-sciences
 37. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/dentistry
 38. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/medicine
 39. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/nursing
 40. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/pharmacy-pharmacology
 41. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/psychology
 42. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/veterinary-science
 43. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/chemistry
 44. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/environmental-studies
 45. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/geography
 46. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/materials-sciences
 47. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/physics-astronomy
 48. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/accounting-finance
 49. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/business-management-studies
 50. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/economics-econometrics
 51. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/sociology
 52. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/politics
 53. https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018
 54. http://roundranking.com/
 55. http://roundranking.com/library/methodology.html
 56. http://roundranking.com/ranking.html#overall-all
 57. http://roundranking.com/ranking/reputation-rankings.html#t2016
 58. http://roundranking.com/ranking/performance-rankings.html
 59. http://roundranking.com/ranking/academic-rankings.html
 60. http://www.scimagoir.com/methodology.php
 61. http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA
 62. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
 63. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 64. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 65. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 66. http://www.urapcenter.org/2017/country.php?ccode=TH&rank=all
 67. http://www.usnews.com/education/best-global-universities
 68. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?region=asia&country=thailand&name=
 69. http://greenmetric.ui.ac.id/detailnegara2017/?negara=Thailand
 70. http://greenmetric.ui.ac.id/methodology/
 71. http://greenmetric.ui.ac.id/detailnegara2016/?negara=Thailand
 72. http://www.webometrics.info/en
 73. http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand