สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อังกฤษ: Chitralada Technology Institute) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร[3] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Chitralada Technology Institute
180px
ชื่อย่อสจด. / CDTI
สถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (เอกชน)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (5 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ในกำกับของรัฐ)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ[1]
นายกสภาฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[2]
ที่ตั้งสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ สีเหลือง สีฟ้า
เว็บไซต์www.cdtc.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา มีพระราชประสงค์จะขยายโอกาสการเรียนรู้ทางสายวิชาชีพจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไปเป็นระดับอุดมศึกษา กระทั่งมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กระทั่งวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือให้ควบรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าด้วยกันและยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

ต่อมาในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 25/2561 ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในวาระแรกด้วยคะแนนเห็นด้วย 166 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 35/2561 ที่ประชุมได้เห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ให้ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเห็นด้วย 199 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

ต่อมาในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับในอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [4]

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรีแก้ไข

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

ระดับประกาศนียบัตรแก้ไข

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แก้ไข

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
  • 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
  • 3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • 4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  • 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว สาขางานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
 • ประเภทวิชาศิลปกรรม
  • สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย สาขางานการสร้างเครื่องดนตรีไทย
 • ประเภทวิชาคหกรรม
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.)แก้ไข

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี) และสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ระบบทวิภาคี)
  • 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
  • 3. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ระบบทวิภาคี)
  • 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี)
  • 5. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระบบทวิภาคี/ทวิวุฒิ)
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
 • ประเภทวิชาคหกรรม
  • 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ (ระบบทวิภาคี)
  • 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร
  • 3. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย สาขางานเชฟอาหารไทย
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำเนียบนายกสภาสถาบันแก้ไข

นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
รายพระนามนายกสภาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รายพระนามนายกสภาสถาบัน วาระการดำรงตำแหน่ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ทำเนียบอธิการบดีแก้ไข

อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อธิการบดีสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข