คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Faculty of Agriculture and Technology, Nakhonphanom University) เดิมชื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม เป็นคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนครพนม
Faculty of Agriculture and Technology, Nakhonphanom University
ชื่อเดิมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
สถาปนา1 พฤษภาคม พ.ศ. 2517; 49 ปีก่อน (2517-05-01)
คณบดีสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล
ที่อยู่
ที่ตั้ง 103 หมู่ 3 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
วารสารวารสารณะเกษตรและเทคโนโลยี
สี  สีเขียว
สถานปฏิบัติพิ้นที่เขตกลุ่มวิทยาศาสตร์การเกษตร
เว็บไซต์www.agri.npu.ac.th

ประวัติวิทยาลัย แก้

"คณะเกษตรและเทคโนโลยี" พื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ภายใต้ชื่อ โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนมสังกัดกรมอาชีวศึกษา ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนมและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[1]

หลักสูตร แก้

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม[2]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ปวช.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ปวช.)

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กลุ่มวิชาอุสาหกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • วิชาเอกพืชศาสตร์
  • วิชาเอกสัตวศาสตร์
  • วิชาเอกการประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มท.บ.)
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง และเทคโนโลยีอาหาร)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้