รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

รายชื่อ

แก้
ลำดับ รายชื่อ อักษรย่อ วันที่สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
(พิจารณาจากที่ตั้งของสำนักอธิการบดี)
เว็บไซต์
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ. / CU 26 มีนาคม พ.ศ. 2460 (107 ปี)[1][2] กรุงเทพมหานคร [1]
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง) มธ. / TU 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (90 ปี)[3] กรุงเทพมหานคร [2] เก็บถาวร 2017-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. / KU 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (81 ปี)[4] กรุงเทพมหานคร [3]
4 มหาวิทยาลัยมหิดล (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) มม. / MU 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (81 ปี)[5] จังหวัดนครปฐม [4]
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก. / SU 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 (80 ปี)[6] กรุงเทพมหานคร [5]
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. / CMU 22 มกราคม พ.ศ. 2507 (60 ปี)[7] จังหวัดเชียงใหม่ [6]
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มข. / KKU 25 มกราคม พ.ศ. 2509 (58 ปี)[8] จังหวัดขอนแก่น [7]
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ. / NIDA 1 เมษายน พ.ศ. 2509 (58 ปี) กรุงเทพมหานคร [8]
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยภาคใต้) ม.อ. / PSU [9] 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 (56 ปี)[10] จังหวัดสงขลา [9] เก็บถาวร 2014-11-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร. / RU [11] 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (52 ปี) [12][13][14] กรุงเทพมหานคร [10]
11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว / SWU [15] 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (50 ปี)[16] กรุงเทพมหานคร [11]
12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. / STOU 5 กันยายน พ.ศ. 2521 (45 ปี)[17] จังหวัดนนทบุรี [12]
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. / KMITL 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (38 ปี)[18] กรุงเทพมหานคร [13]
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) มจธ. / KMUTT 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (38 ปี)[19] กรุงเทพมหานคร [14]
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) มจพ. / KMUTNB 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (38 ปี)[20] กรุงเทพมหานคร [15]
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เดิมชื่อ วิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มทส. / SUT 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (33 ปี)[21] จังหวัดนครราชสีมา [16]
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก) มน / NU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (33 ปี) จังหวัดพิษณุโลก [17]
18 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เดิมชื่อ วิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มอบ. / UBU [15] 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (33 ปี) จังหวัดอุบลราชธานี [18]
19 มหาวิทยาลัยบูรพา (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน) มบ / BUU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (33 ปี)[22] จังหวัดชลบุรี [19]
20 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล. / WU 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 (32 ปี)[23] จังหวัดนครศรีธรรมราช [20]
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม) มมส / MSU 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 (29 ปี)[24] จังหวัดมหาสารคาม [21]
22 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา) มทษ / TSU 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (27 ปี)[25] จังหวัดสงขลา [22] เก็บถาวร 2020-11-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
23 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ. / MJU 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (27 ปี)[26] จังหวัดเชียงใหม่ [23]
24 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เดิมชื่อวิทยาลัยสงฆ์มหากุฏราชวิทยาลัย) มมร. / MBU [15] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (26 ปี)[27] จังหวัดนครปฐม [24] เก็บถาวร 2019-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
25 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เดิมชื่อวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย) มจร. / MCU [15] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (26 ปี)[28] กรุงเทพมหานคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[25]
26 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล. / MFU 25 กันยายน พ.ศ. 2541 (25 ปี)[29] จังหวัดเชียงราย [26]
27 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สปท. / PIT 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 (25 ปี) กรุงเทพมหานคร [27] เก็บถาวร 2018-01-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (แต่ละแห่งใช้ต่างกัน) / RU 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (20 ปี)[30]
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร. / RMUT [15] 18 มกราคม พ.ศ. 2548 (19 ปี)[31] วิทยาเขตตามภูมิภาคทั่วประเทศ
30 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร. / PNU 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (19 ปี)[32] จังหวัดนราธิวาส [28] เก็บถาวร 2006-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
31 มหาวิทยาลัยนครพนม (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม) มนพ. / NPU 2 กันยายน พ.ศ. 2548 (18 ปี)[33] จังหวัดนครพนม [29]
32 มหาวิทยาลัยพะเยา (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา) มพ. / UP 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (13 ปี)[34] จังหวัดพะเยา [30]
33 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) นมร. / NMU 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (13 ปี)[35] กรุงเทพมหานคร [31] เก็บถาวร 2017-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
34 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (เดิมชื่อวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร) สกว. / PGVIM 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (12 ปี)[36] กรุงเทพมหานคร [32]
35 สถาบันการอาชีวศึกษา สอ. / VEI พ.ศ. 2555 [33] เก็บถาวร 2018-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
36 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สอก. / VEIA 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (11 ปี)[37]
37 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) มสด. / SDU 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (8 ปี)[38] กรุงเทพมหานคร [34]
38 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์) มกส. / KSU 9 กันยายน พ.ศ. 2558 (8 ปี) จังหวัดกาฬสินธุ์ [35]
39 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รจภ. / CRA [15] 18 เมษายน พ.ศ. 2559 (8 ปี)[39] กรุงเทพมหานคร
40 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สพศก. / STIN [15] 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (7 ปี)[40] กรุงเทพมหานคร [36]

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ เก็บถาวร 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๖๐ เล่ม ๓๔ หน้า ๒๐
 2. นับแบบใหม่
 3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐ หน้า ๑๐๐๗
 4. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 เก็บถาวร 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 228 หน้า 60 ตอนที่ 7
 5. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 หน้า 212 เล่ม 60 ตอนที่ 7
 6. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2486 หน้า 1496 เล่ม 60 ตอนที่ 54
 7. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗ หน้า ๒๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
 8. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๘ หน้า ๖๒ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙
 9. การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เก็บถาวร 2021-12-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2564
 10. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๒๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑
 11. การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เก็บถาวร 2021-12-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2564
 12. "มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-27. สืบค้นเมื่อ 2020-04-29.
 13. "ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปณา ม.รามฯ ครบรอบ 48 ปี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-11-29. สืบค้นเมื่อ 2020-04-29.
 14. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๘๙ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ most
 16. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
 17. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
 18. พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
 19. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 26 กรกฎาคม 2564.
 20. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ [ลิงก์เสีย] 26 กรกฎาคม 2564.
 21. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 22. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 23. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 24. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 26 กรกฎาคม 2564.
 25. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๗ ก หน้า ๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
 26. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 27. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 28. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๒๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 29. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑
 30. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก หน้า ๑ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 31. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
 32. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๑ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 33. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
 34. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 35. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 36. พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 37. กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๒๕ ๑๗๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 38. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 39. พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เก็บถาวร 2016-04-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
 40. พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

แก้