วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (อังกฤษ: International Buddhist College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และมีศูนย์การศึกษาโคราชตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546[2] จัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกตามแนวคิดไม่แบ่งแยกนิกายในระบบนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ชื่อย่อว.พ.น. / IBC
คติพจน์เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดี
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (49 ปี)
อธิการบดีศาสตราจารย์ ดร.ชาลส์ วิลเลเมน
อธิการบดีศาสตราจารย์ ดร.ชาลส์ วิลเลเมน
ผู้ศึกษา132 คน (2565)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาเขตสะเดา
88 หมู่ 2 ถนนคลองแงะ-ควนสะตอ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ศูนย์การศึกษาโคราช
442/1 หมู่ 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
สี██████ สีน้ำเงิน สีขาว สีเหลือง
เว็บไซต์http://ibc.ac.th

ประวัติ แก้

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ กำเนิดขึ้นโดยแนวคิดของมูลนิธิกลิ่นเทียนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษสำหรับภิกษุสงฆ์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านพุทธศาสนศึกษาโดยไม่แบ่งแยกนิกาย โดยมี พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) เป็นผู้อำนวยการรูปแรก

การจัดการเรียนการสอน แก้

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ จัดการเรียนการสอนในด้านพุทธศาสนาในระบบนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาจีน โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือทั้งสองหลักสูตรได้

นักศึกษาต้องมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้จะต้องผ่านการสอบโทเฟล โดยมีระดับคะแนน 550 คะแนนขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา แก้

  • ระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือจบเปรียญธรรม 5 ประโยค หรือสามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
  • ระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ 2.75 หรือ เทียบเท่า หรือ สามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
  • ระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีผลคะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ 3.50 หรือ เทียบเท่า หรือ สามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

อ้างอิง แก้

  1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอน 95ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2546

แหล่งข้อมูลอื่น แก้