วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะการแพทย์ทางเลือกหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวของประเทศไทย ที่รวบรวมองค์ความรู้ทางศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนต่างๆ ในทวีปเอเชีย ที่เก่าแก่มากกว่าพันปี เช่น การแพทย์แผนอายุรเวทของอินเดีย และการแพทย์แผนจีน ให้ผสมผสานกับการแพทย์แผนไทยได้อย่างลงตัว โดยสามารถนำองค์ความรู้ของการแพทย์แผนต่างๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง และนำองค์ความรู้เก่าๆ ที่สั่งสมมาตั้งแตโบราณกาล ภูมิปัญญา มาประยุกต์ พัฒนาให้ได้รับการยอมรับในวงการการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ระดับสากล

คณะการแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Oriental Medicine
Rangsit University
สัญลักษณ์คณะการแพทย์แผนตะวันออก
สถาปนาพ.ศ. 2545
คณบดีนายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
ที่อยู่
อาคารหอสมุด (ตึก 7)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สี███ สี Cobalt Blue
มาสคอต
ตัวอักษร OM มีลายกนกบนตัวอักษร และมีตัวอักษรเอียงเขียนว่า Oriental Medicine

ประวัติ

แก้

หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเท่าที่มีการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นอาจกล่าวได้ว่ายังเป็นไปตามแบบแผนวิชาการตะวันตกเสียส่วนใหญ่ จึงควรปรับกระบวนทัศน์โดยผสมผสานแนวคิดและวิธีวิทยาในแนวสหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) เพื่อศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยและตะวันออก ทั้งจากพื้นฐานในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นๆ ที่เป็นการต่อยอดเชิงประยุกต์ เช่น เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีบทบาทสูงในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ เช่น สังคมวิทยามานุษยวิทยาการแพทย์ นิเทศศาสตร์ การตลาด การบริหารธุรกิจ การออกแบบนิเทศศิลป์ ฯลฯ อันจะเป็นการขยายมุมมองให้รอบด้านลุ่มลึกเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัญหา เหตุปัจจัย และหาหนทางแก้ไขได้อย่างแท้จริง

ด้วยศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำที่ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “คณะการแพทย์แผนตะวันออก” ขึ้นในปีการศึกษา 2545 เพื่อให้เป็นคณะวิชาด้านการแพทย์ที่มีเอกลักษณ์และมีแนวทางที่สอดรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนตะวันออกจึงเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เน้นระบบการศึกษาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริงพร้อมกับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นสากลโดยการเน้นการประเมินด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลตามแบบมาตรฐานสากลเช่นมีการศึกษาวิชาการทดสอบทางคลินิกของยาสมุนไพรในคนไข้เพื่อสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติ ในขณะที่มีความรู้รอบในศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์อายุรเวทเพราะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความเชื่อมโยงกับการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ต้น

คณะการแพทย์แผนตะวันออก www.orientalmedrsu.com[ลิงก์เสีย]

หลักสูตร

แก้

คณะการแพทย์แผนตะวันออกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของสังคมไทยและโลก โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนา ไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันออก บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านนี้ เพื่อนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทั้ง 3 ด้าน คือ

 1. เป็นแพทย์แผนไทยที่ทันสมัยโดยมีความรู้ทั้งด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแผนตะวันออกผสมผสานกับความรู้ในหลักการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนปัจจุบัน
 2. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่อส่งออกที่มีความรู้ในเทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถปรับใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นรูปธรรม
 3. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงาม

จุดเด่นและกลยุทธ์สำคัญของหลักสูตร ได้แก่ การเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการแพทย์แผนตะวันออก ประกอบด้วย การแพทย์แผนไทยซึ่งประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย ที่เน้นการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างครบวงจร มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีการสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นสูง และเน้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการอยู่ในรูปการฝึกอบรม การวิจัย การเรียน การสอน และการเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการลักษณะต่างๆ เช่นการเรียนรู้จากของจริงที่ โรงงานต้นแบบสกัดสมุนไพรระดับส่งออก (Herbal Medicinal Products Factory) ศูนย์ความงามการแพทย์แผนตะวันออก (Oriental Beauty Center) คลินิกการแพทย์แผนตะวันออก (Oriental Medicine Health Center)

คณะการแพทย์แผนตะวันออกสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออกซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เน้นการพัฒนาภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันออกอื่นๆ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คณะการแพทย์แผนตะวันออก www.orientalmedrsu.com[ลิงก์เสีย]

รายละเอียดของวิชาที่เรียน

แก้

หลักสูตร 4 ปี จะเริ่มจากเรียนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ ในปีที่ 1 ในชั้นปีที่ 2 จะเรียนพื้นฐานวิชาชีพในเทอมที่ 1 เช่น สรีรวิทยา เภสัชวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และในเทอมที่ 2 และปีที่ 3 ทั้งปี จะเข้าสู่วิชาชีพที่เน้นการเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวันออก ประกอบด้วย การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท ในวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยจะประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย สำหรับการแพทย์แผนจีนจะเรียนเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน หลักการฝังเข็ม เป็นต้น จะมีการฝึกงานที่คลินิกการแพทย์แผนไทยในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของปีที่ 3 ในปีที่ 4 จะเรียนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบด้วย หลักการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรขั้นอุตสาหกรรม เช่น การสกัดสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล การประเมินความปลอดภัย การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงเรียนเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาที่เกี่ยวกับระบบส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา ซึ่งประกอบด้วยการใช้วิธีการทางการแพทย์แผนตะวันออก และวิธีการทางธรรมชาติบำบัดในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพและความงามเช่น การนวดชนิดต่างๆ การทรีตเม้นหน้าและตัว (facial and body treatment) การบำบัดด้วยความร้อนและความเย็น (therapeutic heat and cold) ธาราบำบัด (hydrotherapy) คันธบำบัด (aromatherapy) รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการ อาหารสมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพ การฝึกสมาธิเป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คณะการแพทย์แผนตะวันออก www.orientalmedrsu.com[ลิงก์เสีย]

ทุนการศึกษา

แก้
 1. ทุนการศึกษา ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ที่มีเกรดสะสมเฉลี่ย 3.60 ขึ้นไป
 2. ทุนการศึกษา ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา เป็นทุนเรียนเสียครึ่งราคา สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ที่มีเกรดสะสมเฉลี่ย 3.0-3.5
 3. ทุนพระราชทานต่างๆ เป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
 4. ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสมุนไพร สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี

สถาบันวิจัยคณะการแพทย์แผนตะวันออก

แก้
 1. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาวิธีการรักษาโรคแบบองค์รวม (ด้วยหลักการแพทย์แผนไทยและแผนตะวันออกผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน)
 2. ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับส่งออก
 3. ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงาม
 4. ศูนย์วิจัยทรัพย์สินทางปัญญาด้านสมุนไพร

งานบริการทางด้านสุขภาพคณะการแพทย์แผนตะวันออก

แก้

คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดบริการคลินิกและศูนย์ความงามการแพทย์แผนตะวันออก โดยทีมคณาจารย์แพทย์แผนตะวันออกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ณ คณะการแพทย์แผนตะวันออก ชั้นล่าง อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพโดยหลักการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพ และเป็นการฝึกประสบการณ์ในการบริการสุขภาพของนักศึกษาของคณะฯ ดังนี้

คลินิกการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. โดยตรวจวินิจฉัยโรคฟรี (ไม่รวมค่ายา) ให้การรักษาโรคโดยหลักการแพทย์แผนไทยที่ครบถ้วนโดยผสมผสานการใช้ยาแผนไทยที่ดีมีมาตรฐาน และการนวดไทย มียาแผนไทยที่พัฒนาแล้ว 85 ตำรับ สำหรับการรักษา 33 อาการโรค เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ ปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ หวัดเรื้อรัง โรคทางผิวหนังเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความอ้วน ฯลฯ โทร. 0-2997-2222-30 ต่อ 3280

คลินิกหัตถเวชกรรมไทย จะเปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ให้บริการรักษาโรคโดยหลักการนวดไทย เช่น โรคปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ปวดศีรษะไมเกรน ปวดต้นคอ คอตกหมอน ปวดกล้ามเนื้อบ่า, หลังและไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น ชาตามปลายนิ้ว ปวดหลัง ยอกหลัง ปวดเอว ปวดสะโพก ปวดขา เข่าเสื่อม ตะคริว โรคที่เกี่ยวกับข้อเท้า อัมพฤกษ์ ฯลฯ โทร. 0-2997-2222-30 ต่อ 3280

คลินิกฝังเข็ม ให้บริการการแบบแพทย์แผนจีนคือการฝังเข็ม โดยทีมคณาจารย์ของคณะฯ ที่นำโดย อาจารย์ นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล และทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฝังเข็ม โดยเน้นการรักษาโรคปวดเรื้อรัง ปวดไมเกรน ปวดหลัง ปวดเอว โรคเครียด อัมพฤกษ์ อัมพาต สำหรับเวลาเปิดทำการคือ วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. ผู้สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02-9972200-30 ต่อ 3280

ศูนย์ความงามและส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนตะวันออก (Oriental Beauty Center) เน้นการบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงามด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่พัฒนาโดยคณะการแพทย์แผนตะวันออก จำนวน 200 ชนิด มีทั้งชนิดรับประทานเพื่อสุขภาพชุดอายุวัฒนะ เครื่องสำอางชุดรังไหมไฮเท็ค ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ และยังมีบริการทรีทเม้นใบหน้าด้วยเมนูที่หลากหลาย ผู้สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02-9972200-30 ต่อ 3279

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คณะการแพทย์แผนตะวันออก www.orientalmedrsu.com[ลิงก์เสีย]

ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

แก้

ศิษย์เก่าดีเด่น

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้