วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (College of Social Innovation, Rangsit University) มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาแบบสหวิทยาการ เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจถึงเศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นองค์รวม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยนวัตกรรมให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ โดยสอนให้น้อยลงแต่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น เป้าหมายการเรียนรู้อยู่ที่การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่นักศึกษาให้เป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนให้ความสำคัญกับ Problem Based Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ลดการบรรยายลง แต่เพิ่มการอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาร่วมกันได้ แทนที่จะเป็นการเรียนแบบท่องจำเหมือนในอดีต กระบวนการเรียนการสอนเน้นความสัมฤทธิ์ผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทั้งทางด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Aspiration) ในการเป็นผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
College of Social Innovation
คณบดีผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา
ที่อยู่
อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สี███ สีแดงเข้ม
เว็บไซต์http://www.csirsu.com

ผู้บริหารวิทยาลัย แก้

ตำแหน่ง รายชื่อ
คณบดี ผศ.ดร. สุริยะใส กตะศิลา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร. อภิรัตน์ กังสดารพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. รัตตพงษ์ สอนสุภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน อ.สุนี ไชยรส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ดร. วีรพงษ์ ชุติภัทร์

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต แก้

 • นักธุรกิจ
 • นักการเมือง
 • นักพัฒนาสังคม (NGOs)
 • นักวิชาการ
 • ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entreprenuer)
 • ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชน

อาจารย์ประจำ แก้

หลักสูตร แก้

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Bachelor of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ท)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมในยุคดิจิทัล

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Online Programs)

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Doctor of Philosophy in Leadership in Society, Business and Politics

แหล่งที่มา แก้