วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (College of Social Innovation, Rangsit University) มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาแบบสหวิทยาการ เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจถึงเศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นองค์รวม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยนวัตกรรมให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ เราจะสอนให้น้อยลง แต่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น เป้าหมายการเรียนรู้อยู่ที่การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่นักศึกษาให้เป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนให้ความสำคัญกับ Problem Based Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ลดการบรรยายลง แต่เพิ่มการอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาร่วมกันได้ แทนที่จะเป็นการเรียนแบบท่องจำเหมือนในอดีต กระบวนการเรียนการสอนเน้นความสัมฤทธิ์ผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทั้งทางด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Aspiration) ในการเป็นผู้นำ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นคณบดีในปัจจุบัน และ รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล ดำรงตำแหน่งคณบดีกิตติคุณ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่ออังกฤษCollege of Social Innovation
ที่อยู่อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
คณบดีรศ.ดร.สังสิต พิริยะรังสรรค์
สีประจําคณะ███ สีแดงเข้ม
เว็บไซต์http://www.csirsu.com


ผู้บริหารวิทยาลัยแก้ไข

ตำแหน่ง รายชื่อ
คณบดี ดร. สุริยะใส กตะศิลา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. รัตตพงษ์ สอนสุภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ. สุนี ไชยรส
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร. ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์สานิตย์ แสงขาม

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตแก้ไข

 • นักธุรกิจ
 • นักการเมือง
 • นักพัฒนาสังคม (NGOs)
 • นักวิชาการ
 • ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entreprenuer)
 • ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชน

อาจารย์ประจำแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Bachelor of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Online Programs)

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Doctor of Philosophy in Leadership in Society, Business and Politics

แหล่งที่มาแก้ไข