คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนนักศึกษาในคณะมากที่สุดของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ในนามของวิทยาลัยรังสิต ซึ่งต่อมาได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทั้งหมด 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม ซึ่งทุกสาขาวิชาจะใช้ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต และได้รับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ต่อมาในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ก่อตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจขึ้น ประกอบด้วย 2 คณะ และ 1 สถาบัน คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี และสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit Business School
สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ
สถาปนาพ.ศ. 2529
คณบดีผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
ที่อยู่
อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สี███ สีฟ้า
มาสคอต
เรือสำเภา
เว็บไซต์http://www.rsu.ac.th/business/

หลักสูตร แก้


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก International Programs

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เมืองเอก

 • แขนงการจัดการธุรกิจ
 • แขนงธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์
 • แขนงการตลาด
 • แขนงการจัดการโลจิสติกส์
 • แขนงการเงินและการลงทุน
 • โครงการสำหรับนักบริหาร (Executive M.B.A.)
 • โครงการสำหรับผู้ประกอบการ (M.B.A. - SMEs)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

 • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

 • Master Degree in Management : Innovation and Entrepreneurship
 • Bachelor Degree: International Business Management (IB)
 • Bachelor Degree: Asian Business Management (ABM)
 • Bachelor Degree: International Marketing and Online Business (IMB)