รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.-สกอ.

“รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.-สกอ." (TRF-CHE Outstanding New Researcher Award)


“รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.-สกอ." (TRF-CHE Outstanding New Researcher Award) เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีการมอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยคัดเลือกจากผู้รับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. และทุนร่วมระหว่าง สกอ.-กับฝ่ายวิชาการ สกว. จากผู้รับทุนหลายรุ่นปีละจำนวนกว่าหลายร้อยคน (ในปี พ.ศ. 2548 มีจำนวนถึง 858 คน)

รางวัลนี้ไม่เปิดให้สมัครขอรับรางวัล แต่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเองโดย สกว. เกณฑ์การพิจารณารางวัลนี้คือ ผลงานส่วนใหญ่ต้องดำเนินการในประเทศไทย และเป็นโครงการที่มีผลการวิจัยดีเด่นคือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงหรือมีบทความจำนวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือมีผลการวิจัยที่ดีเยี่ยมและมีผลกระทบหรือบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ชัดเจนต่อสังคมสำหรับสาขาสังคมศาสตร์และสาขามนุษยศาสตร์

รางวัลเป็นเหรียญทองจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลพร้อมเช็คเงินสดมูลค่ารวม 50,000 บาท โดยจัดพิธีมอบในประมาณวันที่ 10-16 ตุลาคม ในการประชุมวิชาการประจำปีของ สกว. "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." ซึ่งมักจัดขึ้นที่ ชะอำ หรือ พัทยา รางวัลนี้ทำการมอบโดยประธานคณะกรรมการระดับนโยบายของ สกว. หรือ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือ รองนายกรัฐมนตรี [1]รายชื่อผู้ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.-สกอ. เรียงตามปี

แก้


อ้างอิง

แก้
  1. [หนังสือสรุปการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. วันที่ 12-14 ตุลาคม 2549]


ดูเพิ่ม

แก้