รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีของรัฐหรือภาคเอกชน เพื่อจูงใจให้มีนักวิชาการและนักพัฒนาเทคโนโลยีของไทยที่มีความสามารถสูงจำนวนมากขึ้น และหันมาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในโลกได้โดยเร็ว และหวังจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีไทยในอนาคตในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นน้อยลงที่จะต้องพึ่งพาและซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่อไป


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สร้างพระบรมรูปขณะทรงเรือใบซูเปอร์มดหล่อด้วยบรอนซ์ สำหรับมอบเป็นรางวัลแก่นักเทคโนโลยีดีเด่น และเหรียญรางวัลแก่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ในวันเทคโนโลยีแห่งชาติของทุกปี


รายนามนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เรียงตามปี

แก้

พ.ศ. 2545

แก้
 • รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • นายธนดล สัตตบงกช      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2546

แก้
 • ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ดร. ศรันย์ สัมฤทธิ์เดชขจร      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พ.ศ. 2547

แก้
 • ดร. อดิสร เตือนตรานนท์      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ผศ.ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2548

แก้
 • รศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์      มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2549

แก้
 • รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายทนงศักดิ์ มูลตรี       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2550

แก้
 • ดร.กิติกร จามรดุสิต       มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร. สุรพิชญ์ ลอยกุลนันท์       ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

พ.ศ. 2551

แก้
 • ผศ.นพ. ตวงสิทธิ์วัฒกนารา       มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร. เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

พ.ศ. 2552

แก้
 • ผศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ดร. ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2553

แก้
 • ผศ.ดร. โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร. พิมทอง ทองนพคุณ       มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 • ผศ.ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2554

แก้
 • ผศ.ดร. อภินิติ โชติสังกาศ       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ       ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

พ.ศ. 2555

แก้
 • ผศ.ดร. ชินวัชร์ สุรัสวดี       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

พ.ศ. 2556

แก้
 • ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2557

แก้
 • ดร. ปราการเกียรติ ยังคง       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ดร. บรรพท ศิริเดชาดิลก       หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

พ.ศ. 2558

แก้
 • ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559

แก้
 • รศ.ดร. พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พ.ศ. 2560

แก้
 • ดร. วิรัลดา ภูตะคาม  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พ.ศ. 2561

แก้
 • ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พ.ศ. 2562

แก้
 • ไม่มีผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

ดูเพิ่ม

แก้