จรัส สุวรรณมาลา

ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา (เกิด 21 กันยายน พ.ศ. 2496) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชาวไทย เป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 เป็นศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ

แก้

จรัส สุวรรณมาลา สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2523) เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกPh.D. Political Science (Public Finance Administration), Northern Illinois University, De Kalb, Illinois, USA. (2534) [1]

ประสบการณ์

แก้
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2558-ปัจจุบัน)
 • กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาพัฒนาการเมือง (2551-ปัจจุบัน)
 • กรรมการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (2550-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (2550-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการศึกษาและติดตามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2550-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการด้านสนับสนุนทรัพยากรการอุดมศึกษา (2550-ปัจจุบัน)
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) (2550)
 • ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คณะที่ปรึกษาฝ่ายการเสริมสร้างสมานฉันท์และความเป็นธรรมในสังคม (2550)
 • ประธานอนุกรรมาธิการประมวลความคิดเห็นประชาชนสู่รัฐธรรมนูญ กรอบที่ 1 สิทธิเสรีภาพของประชาชน (2550)
 • กรรมการกำกับการศึกษาโครงการ An Analysis of the Decentralized Budget for Social Service at the Tambon Administrative Organization (TAO) Level (2549-ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (2543-2544)
 • กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2542-ปัจจุบัน)
 • ผู้บรรยายวิชาการบริหารงานคลังสาธารณะ และกระบวนการงบประมาณของรัฐ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526-29) และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529-ปัจจุบัน)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจทางการคลัง ธนาคารโลก
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสตูลและสุพรรณบุรี (2520-2526) [2]

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

แก้
 • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนศรีวิสารวาจา (2517-19)
 • Northern Illinois University, Mariyanof Award (2532)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) รางวัลการเผยแพร่ผลงายวิจัย (เพื่อการใช้ประโยชน์) ดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2548
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2548) ผลงานวิจัยดีเด่น สวก. ประจำปี 2548

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประวัติย่อของศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จากเว็บไซต์ ryt9.com สืบค้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 2. ประสบการณ์การทำงานของศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบค้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๕, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๖, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-07-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๕๓, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖