สันติ เล็กสุขุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม (เกิด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488) เป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะ นักโบราณคดี และราชบัณฑิต เป็นที่รู้จักจากผลงานในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะในสมัยอยุธยา


สันติ เล็กสุขุม

เกิด26 มิถุนายน พ.ศ. 2488
จังหวัดสมุทรสาคร
ศิษย์เก่า
อาชีพ
  • นักประวัติศาสตร์ศิลปะ
  • นักโบราณคดี
มีชื่อเสียงจากงานวิจัยเรื่องศิลปะอยุธยา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม เกิดที่ จังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโทจาก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีจาก มหาวิทยาลัยปารีส เป็นอาจารย์ประจำคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสุดท้ายเป็น ศาสตราจารย์ ระดับ 11 และได้รับประกาศเชิดชูเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เคยเป็นหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร[1] มีผลงานเขียนตำราประมาณ 20 เล่มและบทความวิชาการมากกว่า 100 บทความ เคยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในปี พ.ศ. 2543 จากผลงานเรื่องพระปรางค์ วัดราชบูรณะ ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขาเป็นราชบัณฑิต และทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ กรมศิลปากร และ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร (6 August 2017). "72 ปี "สันติ เล็กสุขุม" ปราชญ์ ครู และผู้ให้". Matichon. สืบค้นเมื่อ 10 November 2019.
  2. "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม (ราชบัณฑิต)". Office of the Royal Society. สืบค้นเมื่อ 10 September 2022.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๕, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๙, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๔๓, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2022-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒, ๒ เมษายน ๒๕๖๑
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๗๕๗, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒