นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร (Nipon Chattipakorn) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย ประจำปี 2555 และ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ประวัติแก้ไข

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร หรือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2511 สมรสกับ รศ.ทพญ.ดร.สิริพร (ไชยสิน) ฉัตรทิพากร มีบุตร 1 คน ชื่อ ดช. คเณศ ฉัตรทิพากร

การศึกษาแก้ไข

ประวัติการทำงาน และตำแหน่งอื่นๆแก้ไข

ประวัติการได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก้ไข

 • พ.ศ. 2532 รางวัลนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยน จาก Fukui Medical School ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2534 รางวัลนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยน จาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2536 ทุน ก.พ. ศึกษาต่อต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
 • พ.ศ. 2541 Academic Excellence Award จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Academic Excellence Award จาก Center for International Program ของ University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Travel Grant Award จาก Graduate Student Association-University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 - 2542 Outstanding Graduate Fellow ในสาขา Physiology and Biophysics จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Young Investigator Award (Honorable mention) จาก North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE), San Diego, California, USA
 • พ.ศ. 2542 Most Outstanding Graduate Award จาก Department of Physiology and Biophysics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2542 Wyeth-Ayerst Electrophysiology Fellowship Award จาก the 10th Annual Wyeth-Ayerst Electrophysiology Fellowship Program at NASPE, Toronto, Canada
 • พ.ศ. 2543 Outstanding Visiting Scholar Award จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2543 American Heart Association Beginning Grant-in-Aid Award จาก American Heart Association, Southeast Affiliate, USA
 • พ.ศ. 2543 Young Investigator Award (Clinical Investigation, Second prize) จาก American College of Cardiology (ACC), Anaheim, California, USA
 • พ.ศ. 2544 Principal Alien of Extraordinary Ability in the Sciences (O-1) จาก United States Immigration and Naturalization Services, USA
 • พ.ศ. 2545 ACC/Procter & Gamble Pharmaceuticals Career Development Award in Arrhythmias จาก American College of Cardiology (ACC), USA
 • พ.ศ. 2548 ข้าราชการดีเด่น (สาย ก.) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2549 รางวัลช้างทองคำนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2549 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2551 รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • พ.ศ. 2552 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2555 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าที่และกิจกรรมในองค์กรระดับประเทศแก้ไข

 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน สมาชิกแพทยสภา
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2548 - 2554 กรรมการบริหาร สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

หน้าที่และกิจกรรมในองค์กรระดับนานาชาติแก้ไข

 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งอเมริกา
 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน สมาชิก American Heart Association
 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน สมาชิก Cardiac Electrophysiology Society
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน Council Member ของ Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS)
 • พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน Editorial Board, Asian Biomedicine (Research, Reviews and News)
 • พ.ศ. 2551 - 2553 Editor-in-Chief, Journal of Physiological and Biomedical Sciences
 • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน Editorial Board, World Journal of Cardiology
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน Editorial Board, Journal of Physiological and Biomedical Sciences
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน Honorary Editorial Board, ChronoPhysiology and Therapy Journal
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน Editorial Board, Journal of Geriatric Cardiology
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน Review Editorial Board, Frontier in Cardiac Electrophysiology
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีปรากฏอยู่ใน PubMed ดังต่อไปนี้ American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology / Acta Pharmacologica Sinica / American Journal of Hematology / Anadolu Kardiyoloji / Blood Cells, Molecules and Diseases / Circulation/Cardiovascular Research / Clinical Autonomic Research / Expert Opinion on Drug Safety / Heart Rhythm / International Journal of Cardiology / IEEE Transactions on Medical Imaging / Journal of the American College of Cardiology / Journal of Cardiovascular Electrophysiology / Journal of Medical Association of Thailand / Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology / Journal of Cardiovascular Medicine / Medical Science Monitor / Nutrition/Pediatric Pulmonology Journal / Regulatory Peptides / World Journal of Cardiology

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๖๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๙๙, ๙ มกราคม ๒๕๕๘
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒, ๒ เมษายน ๒๕๖๑