คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะเทคนิคการแพทย์คณะแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดสอนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Medical Technology
Mahidol University
สถาปนา29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (66 ปี)
คณบดีผศ.ดร.โชติรส พลับพลึง
ที่อยู่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บริเวณโรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วารสารจุลสารเทคนิคการแพทย์
สี  สีแดงเลือดนก
เว็บไซต์www.mt.mahidol.ac.th
อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการเทคนิคการแพทย์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์) แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ ในปีการศึกษา 2545 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังความปลาบปลื้มมาสู่คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์อย่างมาก

ประวัติ

แก้
 • พ.ศ. 2487 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการ แต่ขาดงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2โครงการดังกล่าวจึงต้องระงับไป
 • พ.ศ. 2497 มหาวิทยาลัยได้เริ่มร่างหลักสูตร โดยใช้แบบอย่างหลักสูตรที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้มีการดำเนินการและเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มแรก
 • พ.ศ. 2499 ได้เริ่มการก่อสร้าง "โรงเรียนเทคนิคการแพทย์" ขึ้น โดยใช้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อมาจึงมีพระราชกฤษฎีจัดตั้ง “โรงเรียนเทคนิคการแพทย์” สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ และเพื่อบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ [1]
 • พ.ศ. 2500 เมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มีการอนุมัติหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แล้วเสร็จ จึงมีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “คณะเทคนิคการแพทย์” ขึ้นอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นคณบดีท่านแรก ซึ่งมีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในระยะแรกนั้นคณะเทคนิคการแพทย์จัดการเรียนการสอนเพียงระดับอนุปริญญาเทคนิคการแพทย์ (อทกพ.) เท่านั้น [2]
 • พ.ศ. 2508 จัดตั้ง "โรงเรียนรังสีเทคนิค" ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรด้านรังสีวิทยา โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ซึ่งนับเป็นโรงเรียนรังสีเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทย ในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิคนี้ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล ได้แต่งตั้งให้นายแพทย์สุพจน์ อ่างแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
 • พ.ศ. 2511 คณะเทคนิคการแพทย์จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคตามความต้องการของประเทศ
 • พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็น“มหาวิทยาลัยมหิดล” สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ จึงเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ด้วย
 • พ.ศ. 2514 โรงเรียนรังสีเทคนิคได้เปิดหลักสูตร 2 ปี สำหรับพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ
 • พ.ศ. 2526 คณะฯ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • พ.ศ. 2538 คณะฯ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ขึ้น นับได้ว่า เป็นการศึกษาระดับสูงสุดในวิชาการเทคนิคการแพทย์ และเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
 • พ.ศ. 2541 คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยคณะฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งต่างประเทศและในประเทศ อาทิ Lund University ประเทศสวีเดน, Muenster University ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, University of Kentucty ประเทศสหรัฐอเมริกา, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น [3]

หน่วยงานและหลักสูตร

แก้

หลักสูตร [5]

แก้
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาเคมีคลินิก

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรไทย)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ)

-

อื่นๆ

โครงการพิสิฐวิธาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต

 • สาขาเทคนิคการแพทย์ และ การจัดการธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรม หลังปริญญาเอก

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นระดับชาติและนานาชาติ

ที่ตั้ง

แก้

คณะเทคนิคการแพทย์ มีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

 • คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
 • อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ม.มหิดล ศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม 73170

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้